JEGYZŐKÖNYV

6-8/2012.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

2012. április 5-én 19,00 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

Hozott  rendeletek:  -

 

Hozott határozatok:

50/2012. (IV.05.) KT. sz. határozat:Fülöp Község Önkormányzatának könyvvizsgálói megbízása

                                                       

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült:   A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testületének 2012. április 5-én de. 19,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak:  Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester,  Furó Tiborné, Hutóczki Imre,

Sándor László képviselők. Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal.

 

Bugyáné Szász Erzsébet és Czigle Attila képviselők igazoltan távol

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, az önkormányzat jegyzőjét.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Mikáczó László Ferenc alpolgármester és Hutóczki Imre képviselőt.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére  a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással,

egyhangúan 5 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a)  Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Mikáczó László Ferenc alpolgármestert és Hutóczki Imre képviselőt

                b)  Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

Napirend:

1)      Fülöp Község Önkormányzatának könyvvizsgálói megbízása

                          Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

 

Hutóczki Péter polgármester :

Ismerteti az előterjesztést, és kéri a Képviselő Testületet a határozati javaslat elfogadására, a könyvvizsgáló megbízására.

 

Mikáczó László Ferenc: 2013-ban ki lesz könyvvizsgálatra kötelezett ?

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző:

2013-tól a könyvvizsgáló megbízására az önkormányzat saját elhatározásából vagy esetlegesen az

államháztartási és helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályok időközbeni változásaira, az akkori körülmények

ismeretében kell majd meghatározni.

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő Testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

50/2012. (IV. 05.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

HAJDÚ AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. -t

4028 Debrecen, Zrínyi u. 8. sz. – személyes közreműködő:

Nemesné Sörés Erzsébet -  megbízza az Ötv. 92/A.§. (3) bek.

szerinti könyvvizsgálati kötelezettség teljesítésének elvégzésére.

 

Megbízási díj:

2011. évi költségvetés végrehajtásának könyvvizsgálata: 500.000.-Ft + áfa

2012. évi könyvvizsgálat: 70.000.-Ft + áfa /hó

 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés

aláírására, biztosítja 2012. évi költségvetésében a megbízási díj összegét.

 

Határidő: 2012. április 30 és folyamatos

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

 

Hutóczki Péter polgármester megköszöni a Képviselő Testület munkáját, és az ülést bezárja.

 

 

                                                    k.m.f.

 

 

/:Hutócki Péter:/                                              /:Kissné Terdik Erzsébet:/

  polgármester                                                                jegyző

 

 

 

/:Mikáczó László Ferenc:/                                           /:Hutóczki Imre:/

       alpolgármester                                                           képviselő

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél