JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2009. IX. 15-ÉN DE. 9. ÓRAKOR

TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

 

Alkotott rendeletek:

16/2009. (IX.15) KT. sz. rendelete A helyi zászló és címer alapításról szóló 3/1993. (VII. 23.) KT. sz. rendeletének módosításáról

17/2009. (IX.15) KT. sz. rendelete Az önkormányzat vagyonáról szóló 7/1994. (V.02.) KT. sz. rendeletének módosításáról

18/2009. (IX.15) KT. sz. rendelete A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 11/1994. (XII.02.) KT. sz. rendeletének módosításáról

19/2009. (IX.15) KT. sz. rendelete Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 8/1995. (III.02.) KT. sz. rendeletének módosításáról

20/2009. (IX.15) KT. sz. rendelete A közművelődésről és a nyilvános könyvtári ellátásról szóló 8/2001. (IX.11.) KT. sz. rendeletének módosításáról

21/2009. (IX.15) KT. sz. rendelete A temetők és a temetkezés helyi szabályozásáról szóló 3/2002. (III.26.) KT. sz. rendeletének módosításáról

22/2009. (IX.15) KT. sz. rendelete Fülöp Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003. (IV.30.) KT. sz. rendeletének módosításáról

23/2009. (IX.15) KT. sz. rendelete A mezei őrszolgálat létesítéséről és fenntartásáról szóló 6/2003. (IV.30.) KT. sz. rendeletének módosításáról

24/2009. (IX.15.) KT. sz. rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 12/2004. (X.26.) KT. sz. rendeletének módosításáról

25/2009. (IX.15) KT. sz. rendelete A hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz. rendeletének módosításáról

26/2009. (IX.15.) KT. sz. rendelete A közterület használatról és a közterület-használati díj megállapításáról szóló 3/2006. (III.29.) KT. sz. rendeletének módosításáról

27/2009. (IX. 15.) KT. sz. rendelete Fülöp Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2006. (IX.18.) KT. sz. rendeletének módosításáról

28/2009. (IX.15) KT. sz. rendelete Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 17/2007. (XII.20.) KT. sz. rendeletének módosításáról

Hozott határozatok:

192/2009. (IX.15.)KT. Határozat jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz szükséges készülékek elhelyezése

193/2009. (IX.15.) KT Határozat FORD-Tranzit gépjárművet eladásának meghirdetése.

194/2009. (IX.15.) KT. Határozat: Ált. Isk. és Óvoda 2008-2009.tanévben végzett munkájáról szóló tájékoztató megtárgyalása.

195/2009. (IX.15.) Határozat Az Önkormányzat 2009. évi I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása

196/2009. (IX. 15.) KT. Határozat Az Általános iskola és Óvoda alapító Okiratának elfogadása

197/2009. (IX.15.) Kt. Határozat A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának elfogadása.

198/2009. (IX.15.) KT. Határozat Közhasznú és közcélú tevékenységről szóló táj. elfogadása

199/2009. (IX.15.) KT. Határozat A HBM-i Önkorm. Vízmű RT. tájékoztatójának elfogadása

200/2009. (IX.15.) KT. Határozat Állami Erdőterületeket kezelő RT-k részvényeinek önkorm. tul. vétele.

201/2009. (IX.15.) KT. Határozat Pályázat benyújtása belterületi csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére

202/2009. (IX.15.) KT. Határozat Pályázat benyújtása Művelődési ház felújításra (IKSZT)

203/2009. (IX.15.) KT. Határozat Bursa Hungarica önkorm. ösztöndíj pályázathoz csatlakozása.

204/2009. (IX.15.) KT. Határozat Mg. létesítmények felújítására pályázat előkészítése

205/2009. (IX.15.) KT. Határozat Pályázat benyújtása településőr foglalkoztatásáról.

206-245/2009. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása. (részletezve zárt ülésnél)JEGYZŐKÖNYVKészült: Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 15-én de. 9,00 órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Czigle József, Lekkáné Nyíri Franciska, Hegedűs Lászlóné, Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia, Sándor Jánosné , Nagy Béla képviselők, Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Éliás Csabáné intézmény vezető, Illyés József a HBM Önkormányzatok Vízmű RT képviseletében

Papp Károly, Zih Imre, Puskás Józsefnéé a lakosság részéről.

Igazoltan távol van: Hutóczki Péter, és Czuper Árpádné képviselők.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselő-testületet, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre. A jegyzőkönyv hitelesítésére javasolja Nagy Béla és Sándor Jánosné képviselőket, valamint javaslatot tesz a napirendre a meghívó szerint és javasolja felvenni az alábbi két napirendet:

13.Pályázat benyújtása Vidékfejlesztési alapból területi vízgazdálkodási, mezőgazdasági

létesítmények fejlesztéséhez,

14. Pályázat benyújtása településőr alkalmazására.A jelöltek elfogadják a javaslatot. A képviselő-testület a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadja az alábbiak szerint:

N a p i r e n d :

1., Polgármesteri jelentés

2., Ford –Tranzit kisteherautó értékesítése.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

3.,Tájékoztató az Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008-200

Tanévben végzett munkájáról, a 2009- 2010. tanévre meghatározott főbb feladatokról

Előadó: Intézményvezető

4., 2009. I. félévi költségvetés megtárgyalása.

Előadó: Polgármester

5., Az Önkormányzat polgármesteri hivatalának és az Általános Iskola és Óvoda alapító

Okiratának módosítása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

6., Tájékoztató a közhasznú és a közcélú tevékenységről.

Előadó: polgármester.

7., A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Rt tájékoztatóját a község

ivóvízellátásnak, valamint a községi vízmű állapotának helyzetéről.

Előadó: A részvénytársaság képviselője.

8., Állami Erdőterületeket kezelő Részvénytársaságok részvényeinek önkormányzati

tulajdonba vétele.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

9., Pályázat benyújtása belterületei csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére

(ÉAOP-2009-5.1.2.-D1.)

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

10., IKSZT pályázat benyújtása (Művelődési ház akadálymentesítése és felújítása)

11., BURSA-HUNGARICA Önkormányzati Ösztöndíj 2010. évi fordulójához való

csatlakozás.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

12., Egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs záradékkal történő ellátása.

Előadó:Kissné Terdik Erzsébet jegyző

13. Pályázat benyújtása Vidékfejlesztési alapból területi vízgazdálkodási, mezőgazdasági

létesítmények fejlesztéséhez,

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

14. Pályázat benyújtása településőr alkalmazására.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

15., Zárt ülés: - Lakásfenntartási támogatás irántikérelmek elbírálása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

 

 

1., Polgármesteri jelentés

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Hegedűs Lászlóné: Javasolja, hogy amennyiben van rá lehetőség úgy Szabó Györgyné részére is biztosítsák a jelzőkészüléket, ugyanis az - az asszony nagyon beteg, egyedül él.

 

Czigle József: Bejelenti, hogy hangfelvételt akar készíteni a képviselőtestületi ülésről.

 

a képviselőtestületnek nincs kifogása a hangfelvétel készítéséről.

 

Czigle József egy bólogatós kutyát tesz ki az asztalra és felhívja a képviselők figyelmét a bólogatós kutya jelképre, hogy a képviselőtársai ilyenek, ébredjenek fel.

Elmondja, hogy a falunapon a színpad körüli kordon visszataszító volt. Úgy néztek ki mint pónik a koodonban.

A kirándulással kapcsolatban: Ha takarékosságról beszélünk ne kiránduljanak egy évben 5-6 alkalommal. A kirándulás költsége fedezte volna az iskolabusz járatásának költségét. Segélyeket osztunk, kirándulgatunk, a falu meg szegényedik.

A Ford tranzit javításával kapcsolatban elmondja, hogy ő megbeszélte a szervizzel, mégsem oda vitték, látni akarja a számlát, hogy mennyibe került a megcsináltatása, és visszaadták – e a kiszerelt alkatrészeket?

 

Bugyáné Szász Erzsébet:

- Meg fogjuk kérdezni, hogy van e még készülék, és hogy egyáltalán igényli- e Szabóné a készüléket.

- A színpadot ebben az évben nem az a cég állította aki korábban, A fellép művészek egyébként minden alkalommal kérik a kordon felállítását.

- Az augusztus 29-i kiránduláson a dogozók szabadságon voltak, a korábbi kiránduláson aki részt vett saját költségén tette, kifizette az utat , szállást.

- A kirándulást a saját pénzemből fedeztem nem pedig az önkormányzatéból. Minden dolgozó szabadságon volt a kirándulás napján.

- A ford-ot azért nem abba a szervizbe vittük ahol te megbeszélted, mert nem vállalták, ugyanis az a szerelő akivel le lett beszélve két hét szabadságra ment. Egyébként egy cég ahol javították az is oda tartozik ahol a te ismerősöd van. Egyébként megígérted, hogy bemész a kocsival, azt nem tudom, hogy miért nem mentél, nem jelezted, a kocsira szükség volt és meg kellett javíttatni. A számlát természetesen megnézheted, az alkatrészt visszahozták.

 

Lugosiné Illés Margit:

 • Véleményem szerint a falunap jól sikerült, megköszöni a segítséget a képviselőtársaknak a polgármesteri hivatal dolgozóinak.

 • Megfontolásra javasolja a továbbiakban, hogy délelőtt legyenek e programok mert nagyon kicsi volt az érdeklődés.

 • A tombolánál a sátras megoldás jó volt, mert mindenki tudta, hogy hova kell menni.

 • Megköszöni továbbá a támogatók és a képviselők ajándékait is.

 • A településőrzés figyelőszolgálat kezdeményezésének nagyon örül, javasolja, hogy a közeljövőben megjelenő újságban a határőrség, a rendőrség telefonszámát jól látható helyre tegyék bele, hogy az emberek tudják, hogy kit kell hívni ha probléma adódik.

 • Részt vett a bánházasi búcsún, nagyon szép volt, reméli hogy a hagyomány nem szakad meg.

 • A kiránduláson Én is részt vettem, úgy gondolom, hogy szükség van az ilyen együttlétekre. A jogszabályok és mi magunk mint képviselőtestület is csak megszorításokkal sújtjuk a dolgozókat, ennyi kikapcsolódást megérdemelnek.

 • tájékoztatja a testültet, hogy a képviselőtestület nyílt üléseiről készült jegyzőkönyvek olvashatóak a község honlapján.

 •  

Nagy Béla: A településőrzés megalakulása jó dolog, de az embereknek is tenniük kell a közbiztonságért ne csak panaszkodjanak, hanem figyeljenek egymásra is ne csak saját magukra.

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással,l egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

192/2009. (IX.15.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestület

 1. Koritár Jánosné Fülöp, Deák F.u. 9.

 2. Verő Ferencné Fülöp, Deák F.u. 25

 3. Bémer Mihályné Fülöp, Petőfi t. 12.

 4. Gulyás Istvánné Fülöp, Darvasalja 43

 5. Csordás Sándorné Fülöp, Bánháza

 6. Szilágyi Sándor Fülöp, Petőfi t. 7/A.

 7. Szabó Györgyné Fülöp, Kossuth u. 131. sz.

 8. Jánszki Józsefné Fülöp, Rákóczi sor 16

 9. Szőke Ferenc Fülöp, Jókai t. 16

 10. Oláh Sándorné Fülöp, Béke t. 6

 11. Czigle József Fülöp, Bánháza 46.sz.

 12. Kulcsár Jánosné Fülöp, Munkácsy M.u. 25.

 13. Hutóczki Jánosné Fülöp, Munkácsy M.u. 20.

sz. alatti lakosok részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz

szükséges készülékek kihelyezését támogatja és jóváhagyja.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2009. szeptember 15.

 

Bugyáné Szász Erzsébet sk. Kisné Terdik Erzsébet sk.

polgármester jegyző

 

 

2., Ford –Tranzit kisteherautó értékesítése.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester javasolja, hogy a FORD Tranzit eladásánál a testület határozza meg az alsó értékhatárt.

Lugosiné Illés Margit: Az IVECO busz eladásával nem értek egyet. Az iskolában kicsi létszámú osztályok vannak, ezzel a busszal lényegesen olcsóbban megoldható egy-egy osztálykirándulás, versenyekre való szállítás, a sportolók szállítása, a népdalkörösök szállítása.Hegedűs Lászlóné: Én sem javaslom az IVECo busz eladását, pl. a temetések miatt sem, itt falun belül mindig igénybe veszik ha pl. a Bánházán van temetés.A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással egyhangúlag 8 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

 

193/2009. (IX.15.) KT. Határozat:

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

felhatalmazza a polgármestert, hogy a FORD-Tranzit

gépjárművet eladásra hirdesse meg. Az eladási árat

2.100.000.- Ft-ban jelölje meg és felhatalmazza a gépjármű

értékesítésének lebonyolítására.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: Azonnal

 

3.,Tájékoztató az Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008-200

Tanévben végzett munkájáról, a 2009- 2010. tanévre meghatározott főbb feladatokról

Előadó: Intézményvezető

 

Éliás Csabáné: A takarékossági intézkedéssel kapcsolatban elmondja, hogy részben végrehajtották a tanulószobát és az órakedvezményt megszüntették, a technikai dolgozók létszámcsökkentésével kapcsolatban elmondja, hogy egy technikai dolgozója folyamatosan táppénzen van, a táppénz és a munkabér közötti különbség a meghatározott összeget kiadja.

 

Hegedűs Lászlóné: A beszámoló jó, alapos, de hiányolja belőle a pályázaton nyert összegekről szóló elszámolást. Kéri, hogy a következő ülésre készítsenek egy kimutatást, hogy milyen pályázatokat nyújtottak be mennyit nyertek és hova használták fel.

 

Sándor Jánosné: A gyermeklétszám októberig még változhat, mi ennek az oka.

 

Lugosiné Illés Margit: A pedagógusok erejükön felül tejesítenek, az oktatáson kívül nagyon sok az adminisztráció ami rengeteg időt vesz el.

 

Éliás Csabáné:

 • A pályázatokon nyert összegekről elkészítjük a kimutatást, de azt tudni kell, hogy minden egyes pályázat kötött felhasználású, amire benyújtjuk csak arra lehet felhasználni. Elmondja még, hogy a pályázatok benyújtása nagyon sok időt igényel, meg kell írni, ha nyer meg kell valósítani és el kell vele számolni az utolsó fillérig.

 • Valóban lehet változás, a 6 osztályos gimnáziumi oktatás miatt. Még pontosan nem tudjuk, hogy lesznek e gyerekek akik még elmennek, mert jelzést kaptunk, hogy vannak ilyen tervek.

A képviselőtestület a feltett kérdésekre adott válaszokat elfogadja, egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 8 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

194/2009. (IX.15.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a

az Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008-2009.

tanévben végzett munkájáról, a 2009- 2010. tanévre

meghatározott főbb feladatokról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felhívja az intézmény vezetőjét, hogy a következő soros ülésre

készítsen tájékoztatót az elmúlt tanévben benyújtott

pályázatokról, az elnyert összegek felhasználásáról.

Felelős: Éliás Csabáné igazgató

Határidő: A következő soros képviselőtestületi ülés időpontja. (2009. november 24.)

 

4., 2009. I. félévi költségvetés megtárgyalása.

Előadó: Polgármester

 

Czigle József:

 • Hutóczki Péter munkaköréhez kell az - az iskola mibe most jár és kis fizeti a költségeit?

 • szeretné látni a Hutóczki Péter munkaköri leírását. Nincs pénz a gyerekeket a tanyáról behordani, a kultúrfelelős pedig minden nap a céges autóval

 • Furó Tibornak és a kultúrfelelősnek nem kellene kézen fogva járni a paprikaföldre, elég lenne oda egy ember is. A Furó Tibor munkaidejét biztos , hogy nem tölti ki az építésügyi feladat.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester:

A munkaköri leírásban meg vannak határozva a feladatok, és a végén pedig egy mondat, ami úgy szól, és „minden amivel a munkáltató megbízza”. Ebbe a mondatban nagyon sok mindent bele lehet sűríteni. Péter részt vesz minden pályázatnak az elkészítésében bár ez nincs a munkaköri leírásába benne. A Hajdúhadházi Kistérségi Társulás pályázaton nyert támogatásával valósul meg a képzés. Tulajdonképpen 2 fő részvételét a társulás igényelte, hogy megvalósulhasson a képzés. A tanfolyam amire jár ingyenes, az önkormányzatnak nem kerül egy fillérjébe sem. A gépkocsi használatával kapcsolatos költségek merülnek fel, de minden alkalommal úgy alakítják, hogy más egyebet is kapcsolnak az iskolába járáshoz, pl. azokon a napokon hozzák el a paprikához és az uborkához a zsákot, így próbálunk takarékoskodni.

 

Elmondja még, hogy valószínű, hogy az évet hitel felvétele nélkül ki fogjuk tudni vinni, de továbbra is szigorúan be kell tartani a takarékossági intézkedéseket.

 

A képviselőtestület a felvetésekre adott válaszokat elfogadja és egyidejű nyílt szavazással egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

 

195/2009. /2009. (IX.15.) KT. HATÁROZAT

Fülöp községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Fülöp községi Önkormányzat 2009. évi I. félévi

költségvetési beszámolóját elfogadja.

Felhívja a polgármesteri hivatalt és az intézményt a

további szigorú takarékosság betartására.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: azonnal

 

 

5., Az Önkormányzat polgármesteri hivatalának és az Általános Iskola és Óvoda alapító

Okiratának módosítása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

Sándor Jánosné: Az intézmény vezetőjének kinevezése mennyi időre szól és mikor jár le? Mióta egy intézmény az óvoda és az iskola?

 

Éliás Csabáné: Mindig is egy intézmény volt, csak korábban volt külön vezetője az óvodának, de a takarékosság miatt nincs már külön óvoda-vezető. A kinevezésem 2011-ben, a tanév végével jár le, 8 évre szól.

 

A képviselőtestület a felvetésekre adott válaszokat elfogadja és egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 8 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatokat.

 

 

196/2009. (IX. 15.) KT. Határozat

Fülöp Községi Önkormányzat képviselőtestülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 8. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Általános Iskola és Óvoda Alapító Okirata hatályos szövegét 2009. szeptember 15.napjától a következők szerint állapítja meg:

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

/módosításokkal egybefoglalt szerkezetben/

 

 1. Az intézmény adataiAz intézmény neve:

OM azonosítója:

Általános Iskola és Óvoda

031148

Székhelye:

4266 Fülöp, Kossuth u. 30. sz.

Telephelye:

4266 Fülöp, Óvoda u. 1. sz.

Típusa:

Közszolgáltató, többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás alaptevékenységgel:

 • óvoda 2 csoporttal

 • általános iskola 8 évfolyammal

A közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

Az Általános Iskola jogszabályban meghatározott

közfeladata:

A gyermekek tanköteles korától általános iskolai nevelés, oktatási feladatok ellátása

Tagozat:

Nappali rendszerű

Feladatellátás funkciója:

Önállóan működő közoktatási intézmény

A közintézmény foglalkoz-tatottjaira vonatkozó foglal-

koztatási jogviszony:

Alapításának éve:

1946

Alapító szerv:

Községi Elöljáróság Fülöp

4266 Arany János út 19.

Működési területe:

Fülöp község közigazgatási területe

Fenntartó szerv neve, székhelye:

Fülöp Községi Önkormányzat

4266 Fülöp, Arany János út 19.

Irányító szerv neve, székhelye:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

4266 Fülöp, Arany János út 19.

Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személyként működő, részben önálló, helyi önkormányzati költségvetési szerv

 

Gazdálkodási jogköre:

Nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, gazdál-kodásának megszervezése, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság a képviselőtestület hivatalának a kötelessége. Ebben a körben a hivatal biztosítja a tervezéssel, beszámolással kapcsolatos feladatokat.

A működés feltételeit biztosító ingatlan, vagyon, tárgyi eszközök karbantartása, vagyonkezelése ugyancsak a Polgármesteri Hivatal feladata.

Az igazgató gyakorolja a teljes intézményi létszám

vonatkozásában a munkáltatói jogokat.

A feladat ellátását szolgáló vagyon:

Fülöp Községi Önkormányzat tulajdonában lévő

ingatlan, ingó és egyéb vagyon használata.

Ingatlanok:

- Általános Iskola Fülöp, Kossuth u. 30. sz.

52/1 hrsz-u 554 m²

52/2 hrsz-u 1035 m²

52/4 hrsz-u 2561 m²

- Óvoda Fülöp, Óvoda u. 1. sz.

124/14 hrsz-u 2473 m2

A vagyon feletti rendelkezési jog:

Az intézmény által használt vagyon és vagyon feletti rendelkezési jogról a képviselőtestület vagyonáról és a vagyongazdálkodási szabályzatról szóló rendelet az

irányadó.

Az intézményvezető kinevezési rendje:

Nyilvános pályázat alapján a képviselőtestület határozott időre

bízza meg a magasabb vezetői feladatok ellátásával.

Alaptevékenység szakágazati besorolása:

852010 Általános iskolai oktatás

Intézmény tevékenységi köre 2009. december 31-ig.

Alaptevékenységek:

801115 Iskolás kor előtti oktatás (óvodai nevelés)

2 csoporttal.801214 Nappali rendszerű általános műveltséget

megalapozó iskolai oktatás 8 évfolyamon.

 

801225 Sajátos nevelésű igényű :

- enyhe fokban értelmi fogyatékos;

- diszlexiás, diszcalculiás és diszgráfiás

- megismerési funkciók rendellenességével küzdő /b

/beszédzavaros/

tanulók nappali rendszerű általános műveltséget

megalapozó iskolai oktatása integrált

keretek között.801226 Sajátos nevelésű igényű:

- enyhe fokban értelmi fogyatékos;

- megismerési funkciók rendellenességével küzdő /b

/beszédzavaros/

gyerekek integrált óvodai

ellátása.805915 Oktatási célok és egyéb feladatok:- Napközi otthoni és tanulószobai ellátás igény

szerint

- Hátrányos helyzetű iskolai tanulók felzárkóztatása

- Diáksport

- Kulturális, szabadidős és egészségfejlesztési

feladatok

- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztése

- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képességkibontakoztató, ill. integrációs felkészítése

- Iskola könyvtár működtetése805212 Pedagógiai Szakszolgálat

(gyógytestnevelés, logopédia, illetve

továbbtanulási – pályaválasztási

tanácsadás).

552312 Óvodai intézményi étkeztetés

552323 Iskolai intézményi étkeztetés

Kiegészítő tevékenységek:

552411 Munkahelyi étkeztetés

853255 Szociális étkeztetés

Az intézmény tevékenységi

köre: 2010. január 1-től 

Alaptevékenységek:

851011 Óvodai nevelés, ellátás852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,

oktatása (1-4. évfolyam)

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,

oktatása (5-8. évfolyam) 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali

rendszerű nevelése, oktatása

- enyhe fokban értelmi fogyatékos;

- diszlexiás, diszcalculiás és diszgráfiás

- megismerési funkciók rendellenességével küzdő /b

/beszédzavaros/

tanulók nappali rendszerű általános műveltséget

megalapozó iskolai oktatása integrált

keretek között.852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali

rendszerű nevelése, oktatása

- enyhe fokban értelmi fogyatékos;

- diszlexiás, diszcalculiás és diszgráfiás

- megismerési funkciók rendellenességével küzdő /b

/beszédzavaros/

tanulók nappali rendszerű általános műveltséget

megalapozó iskolai oktatása integrált

keretek között.

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,

ellátása- enyhe fokban értelmi fogyatékos;

- megismerési funkciók rendellenességével küzdő /b

/beszédzavaros/

gyerekek integrált óvodai

ellátása.856099 Egyéb, oktatást kiegészítő tevékenység

 

- Hátrányos helyzetű iskolai tanulók felzárkóztatása

- Kulturális, szabadidős és egészségfejlesztési

feladatok

- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai

fejlesztése

-Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

képességkibontakoztató, ill. integrációs felkészítése

- Iskola könyvtár működtetése856011 Pedagógiai Szakszolgálat

(gyógytestnevelés, logopédia, illetve

továbbtanulási – pályaválasztási

tanácsadás).855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

855914 Általános iskola tanulószobai nevelés

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai

tanulószobai nevelése562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása

Kiegészítő tevékenységek:

562917 Munkahelyi étkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

889921 Szociális étkeztetés

 Az intézménybe felvehető

maximális létszámok: Óvoda: átlaglétszám : 20 fő/csoport

maximális létszám : 25 fő/csoport

Iskola: 1–4. évf.: 21 fő

maximális létszám: 1-4. évf.: 26 fő

5 - 8. évf. : 23 fő

maximális létszám: 5-8. évf.: 30 főA maximális létszámot legfeljebb 20 %-kal át lehet lépni a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál, amennyiben csak egy óvodai csoport, illetve egy iskolai osztály indul az adott évfolyamon, továbbá az év során, ha új gyermek érkezése indokolttá teszi. Az SNI-s gyerekek létszáma csoportonként, ill. osztályonként lehetőleg ne haladja meg az 5 főt.

Vállalkozási tevékenysége: nincs

 1. Az alapító okiratot érintő változást az intézmény vezetője a változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül köteles a felügyeleti szervnek jelezni.

 

 1. A képviselőtestület felhívja az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban foglaltaknak az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatába történő beépítéséről intézkedjen.

 2. A képviselőtestület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 166/2009.(VII.23.) Kt. határozatát.

 3.  

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Éliás Csabáné igazgató

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet :/

polgármester jegyző

 

 

 

 

 

197/2009. (IX.15.) KT. Határozat

 

Fülöp Községi Önkormányzat képviselőtestülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 8. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Fülöp Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata hatályos szövegét 2009. szeptember 15.napjától a következők szerint állapítja meg:

 

 ALAPÍTÓ OKIRAT

/Módosításokkal egybefoglalt szerkezetben/

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38.§. (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§. (3) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

Költségvetési szerv neve:

Fülöp Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Székhelye:

4266. Fülöp, Arany János u. 19. sz. (fülöpi 226/A hrsz.)

Irányító szerv neve, székhelye:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4266 Fülöp, Arany János út 19.

Alapítás ideje

1990. szeptember 30.

Illetékességi területe:

Fülöp község közigazgatási területe

Típus szerinti besorolása

Tevékenység jellege szerint:

Közhatalmi költségvetési szerv

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Önállóan működő és gazdálkodó

Gazdálkodási jogkör:

Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Fenntartási és működési költségeit a fenntartó az évente elkészített és jóváhagyott költségvetésében határozza meg.

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó szerv:

Fülöpi Általános Iskola és Óvoda

4266. Fülöp, Kossuth u. 30.

Szakágazati besorolás

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Közfeladat

Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége.

Alaptevékenysége 2009.

december 31-ig

Az önkormányzat működtetésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. (Az alaptevékenység részletes felsorolását feladatmutató szerint az 5/2003. (IV.30.) KT. sz. r. mellékletét képező Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata is tartalmazza.)

014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

020215 Erdőgazdálkodási tevékenység

452025 Helyi közutak létesítési, felújítása

552312 Óvodai intézményi közétkeztetés

552323 Iskolai intézményi közétkeztetés

631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

751153 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenység

751175 Országgyűlési képviselői választással kapcsolatos feladatok végrehajtása

751186 Önkormányzati képviselői választással kapcsolatos feladatok végrehajtása

751834 Vízkárelhárítás

751845 Város-és községgazdálkodási szolgáltatás

751867 Köztemető fenntartási feladatok

751878 Közvilágítási feladatok

751922 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás

elszámolása

751966 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulási

intézmények feladatra nem tervezhető elszámolása

801115 Óvodai nevelés

Feladatmutató: gyermekek száma (fő)

Teljesítménymutató: óvodai csoportok száma (db)

801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás

Feladatmutató: tanulók száma (fő)

Teljesítménymutató: osztályok száma (db)

805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás

851219 Háziorvosi szolgálat

851253 Foglalkozás-egészségügyi ellátás

851297 Védőnői szolgálat

851912 Anya-gyermek- és csecsemővédelem

852018 Állategészségügyi tevékenység

853233 Házi segítségnyújtás

853244 Családsegítés

853255 Szociális étkeztetés

853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

Teljesítménymutató: rendszeres segélyezettek

száma (fő)

853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

Teljesítménymutató: rendszeres segélyezettek

száma (fő)

853333 Munkanélküli ellátások

Teljesítménymutatók: ellátottak száma (fő)

853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások

Teljesítménymutató: eseti segélyezettek száma(fő)

853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások

Teljesítménymutató: eseti segélyezettek száma (fő)

901116 Szennyvízelvezetés és kezelés

902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági

tevékenység

921815 Művelődési központok, házak tevékenysége

921925 Egyéb szórakoztatási tevékenység

923127 Közművelődési, könyvtári tevékenység

924014 Sportintézmények és sportlétesítmények

működtetése

924036 Diáksport

930316 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás

Kisegítő tevékenysége 2009. december 31-ig

701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

e tevékenységből származó bevétel a költségvetés tervezett összkiadásaihoz viszonyítva az 10 % mértéket érheti el.

 

Kiegészítő tevékenysége 2009. december 31-ig

552411 Munkahelyi vendéglátás

930932 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás

 

 

Alaptevékenysége:

2010. január 1-től

Az önkormányzat működtetésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

021000 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

421100 Út, autópálya építése

429900 Egyéb máshová nem sorolható építés

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

841112 Önkormányzati jogalkotás

841114 Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó

tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselő-választáshoz kapcsolódó

tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz

kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó

tevékenységek

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások

igazgatási tevékenysége

841133 Adó, illeték kiszabása, beszerzése, adóellenőrzése

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

841166 Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggő

szolgáltatások

841191 Nemzeti ünnepek programjai

841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

841402 Közvilágítás

841403 Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható

szolgáltatások

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi

társulások elszámolásai

841902 Központi költségvetési befizetések

841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei

(elszámolásai)

842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet

elhárítása

851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,

ellátása

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni

nevelése

855914 Általános iskola tanulószobai nevelés

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

862101 Háziorvosi alapellátás

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

882111 Rendszeres szociális segély

882112 Időskorúak járadéka

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882115 Ápolási díj alanyi jogon

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882119 Óvodáztatási támogatás

882122 Átmeneti segély

882123 Temetési segély

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882201 Adósságrendezési szolgáltatás

882202 Közgyógyellátás

882203 Köztemetés

889921 Szociális étkeztetés

889922 Házi segítségnyújtás

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

890441 Közcélú foglalkoztatás

890442 Közhasznú foglalkoztatás

910121 Könyvtári állomány gyarapodása, nyilvántartása

910123 Könyvtári szolgáltatások

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek

működtetése

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység

960302 Köztemető fenntartása, üzemeltetése

Kiegészítő tevékenység

2010. január 1-től

562917 Munkahelyi étkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

889921 Szociális étkeztetés

 

Kisegítő tevékenység

2010. január 1-től

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

e tevékenységből származó bevétel a költségvetés tervezett összkiadásaihoz viszonyítva az 10 % mértéket érheti el.

Vállalkozási tevékenység

Nincs.

Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:

A Polgármesteri Hivatalt a hatályos jogszabályoknak megfelelő eljárás szerint – pályázat alapján –

határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti.

Foglalkoztatottak alkalmazása:

Ktv. Mt. Kjt. és Ptk. szerint

Vagyon feletti rendelkezési jog

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott külön rendelet szerint. 

 1. Az alapító okiratot érintő változást a jegyzőt a változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül köteles a felügyeleti szervnek jelezni.

 

 1. A képviselőtestület felhívja a jegyzőt, hogy az alapító okiratban foglaltaknak az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatába történő beépítéséről intézkedjen.

 

 1. A képviselőtestület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 167/2009.(VII.23.) Kt. határozatát.

 

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Kissné Terdik Erzsébet jegyző 

Fülöp, 2009. szeptember 15.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

 

6., Tájékoztató a közhasznú és a közcélú tevékenységről.

Előadó: polgármester.

(Előterjesztés csatolva)

 

Hegedűs Lászlóné: Van e olyan ember aki még nem lett berendelve közcélú munkára?,

 

Czigle József: Kiss Ádám fel lett e szólítva, hogy kaszálja le és takarítsa ki az árokpartot a Darvaskertben?

 

Lekkáné Nyíri Franciska: Középiskolai végezettséggel lettek e foglalkoztatva és hány fő, közfoglalkoztatás keretében?

 

Furó Tibor:

 • Vannak olyan emberek akik még nem lettek berendelve. A 90 napot egy éven belül kell ledogoztatni. Akik 7., 8., 9. hónapban jönnek vissza RÁT-ra, azok nyilván már ebben az évben nem biztos, hogy be kerülnek, csak a következő évben.

 • Kiss Ádám fel lett szólítva, de egyébként a csatorna az önkormányzat tulajdonában van.

 • 3 fő középiskolai végzettségű személy van foglalkoztatva közcélú munkavégzés keretében, egy fő az iskolánál, egy az óvodánál és egy a polgármesteri hivatalban. Egyébként egy fokozattal alacsonyabb munkakört is fel kell ajánlani és lehet foglalkoztatni.

 •  

A képviselőtestület a felvetésekre adott válaszokat elfogadja és egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

198/2009 (IX. 15.)KT Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

a közhasznú és közcélú tevékenységről szóló

tájékoztatót elfogadja.

Felelős: ……

Határidő ----

 

7., A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Rt tájékoztatóját a község

ivóvízellátásnak, valamint a községi vízmű állapotának helyzetéről.

Előadó: A részvénytársaság képviselője.

 

Bugyáné Szász Erzsébet tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Vízmű Igazgatója jelezte, hogy jönni fog, de még nem érkezett meg. Az előterjesztést azonban ismeri minden képviselő és a kérdéseiket tegyék fel.

 

Czigle József. A közkifolyók fogyasztását ki fizeti ki?

Mi van azokkal a beruházásokkal amit belátható időn belül kell elvégezni.

 

Hegedűs Lászlóné: Látjuk, hogy lajtos kocsival szállítják a vizet a közkifolyóról a mérlegház mellől, azt ki fizeti.

 

Ilyés József a Vízmű rt. helyi képviselője: Elmondja, hogy a közkifolyók fogyasztása az önkormányzat felé kerül kiszámlázásra és az önkormányzat számlázza tovább azokra a lakosokra, akiknél nincs bevezetve a vezetékes ivóvíz.

 

Ha csőtörés van azt azonnal kijavítjuk. Az egész gerincvezeték felújításra szorulna, elavult, de az nagyon nagy beruházás és nagyon sokba kerül.

 

A lajtos kocsival elhordott vizet a PETRO - Hungaria fizeti, erre megállapodás született. A telepen mi látjuk a fogyasztást és z alapján készítjük el a számlát.

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

199/2009. (IX.15.) KT. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestület

a HBM-i Önkormányzatok Vízmű RT tájékoztatóját

a község ivóvíz ellátásáról, valamint a vízmű

állapotának helyzetéről egyhangúlag elfogadja.

Felelős: ---

Határidő: ----

 

8., Állami Erdőterületeket kezelő Részvénytársaságok részvényeinek önkormányzati

tulajdonba vétele.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, a képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

200/2009. (IX.15.) Kt. sz. Határozat:

Fülöp Község Önkormányzatának képviselő testülete felkéri a Magyar Köztársaság országgyűlését, hogy az állami Erdőket kezelő 100 %-os állami tulajdonban lévő erdőgazdasági részvénytársaságok részvényeit, közigazgatási területi illetékességük arányában, az érintett önkormányzatoknak térítésmentesen adja tulajdonába.

A részvények az önkormányzati törzsvagyonba kerüljenek,melynek során a tulajdonosi jogosítványok gyakorlatára, használatára és kezelésére vonatkozóan az országgyűlés speciális szabályokat alkot.

Ennek megfelelően Fülöp Község Önkormányzata kéri, hogy a közigazgatási területére arányos, Nyírerdő Erdészeti Zrt. részvényeit 420 ha területre vonatkozóan, 1/1 arányban térítésmentesen adja át.

Határidő. Azonnal

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

 

9., Pályázat benyújtása belterületei csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére

(ÉAOP-2009-5.1.2.-D1.)

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, a képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

 

201/2009. (IX.15.) Kt. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

pályázatot nyújt be az Észak Alföldi Operatív Program keretében

közétett „Belterületi belvízvédelmi fejlesztések ” – Kódszáma: ÉAOP

2009-5.1.2/D2 - elnevezésű pályázatra.

az önkormányzat képviselőtestülete a következők szerint, hitel felvételével

vállalja a beruházáshoz szükséges saját forrás biztosítását.

A beruházás összértéke: 105 399 218 Ft

Támogatási igény (ÉAOP) 94 859 296 Ft.

Saját forrás: 10 539 922 Ft

Hitelfelvétel: 10 539 922 Ft

 

A tervezett beruházással összefüggésben a Képviselőtestület

kinyilatkozza, hogy az önerő kiegészítése céljából az ÉAOP pályázattal

azonos pénzügyi, műszaki tartalommal pályázatot nyújt be a

Belügyminisztériumhoz az EU Önerő Alapra.

Megbízza a polgármestert, hogy a pályázatok előkészítéséről és

benyújtásáról gondoskodjon.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2009. szeptember 30.

 

10., IKSZT pályázat benyújtása (Művelődési ház akadálymentesítése és felújítása)

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, a képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

202/2009 (IX.15.) KT. számú Határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (a továbbiakban: IKSZT) Címet elnyert szervezetek által benyújtható pályázatra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

 1. Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (a továbbiakban: IKSZT) Címet elnyert szervezetek támogatására kiírt pályázat benyújtását.

 2. A fejlesztési munkálatok bruttó bekerülési összege: 64.460.033-Ft, a saját forrás összege: 11.592.007 Ft.

 3. A saját forrás kifizetése 2010. évben esedékes, amelyet a Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésben biztosít.

 4. Fülöp Község Önkormányzat képviselő-testület a továbbiakban vállalja, hogy a jelen projekt keretében megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás fenntartásáról és működtetéséről hosszú távon, de minimum a benyújtott utólsó kifizetési kérelemtől számított 5 évig gondoskodik.

 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előírásoknak megfelelően összeállított pályázatot határidőben nyújtsa be.

Határidő: 2009. október 15.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

11., BURSA-HUNGARICA Önkormányzati Ösztöndíj 2010. évi fordulójához való

csatlakozás.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előerjesztés csatolva)

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, a képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.203/2010. (IX.15.) KT. Határozati javaslat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III. 26.)

Korm. rendeletnek megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést

hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási

hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására

létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójának Általános Szerződési feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési feltételekben

foglalt szerint jár el.

Felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot a megadott határidőig

juttassa vissza az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságához.

 

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2010. október 1.12., Egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs záradékkal történő ellátása.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, a képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással egyhangúlag, 8 igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeleteket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2009. (IX.15) KT. sz. rendelete

A helyi zászló és címer alapításról szóló

3/1993. (VII. 23.) KT. sz. rendeletének módosításáról

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény1.§. (6) bekezdésének a. pontja és a 16.§. (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi zászló és címer alapításáról szóló 3/1993. (VII.23.) KT. sz. rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet a következő alcímmel és 11. §-al egészül ki:

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11.§.

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve. Fülöp, 2009. szeptember 15. /:Kissné Terdik Erzsébet:/ jegyző

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2009. (IX.15) KT. sz. rendelete

Az önkormányzat vagyonáról szóló

7/1994. (V.02.) KT. sz. rendeletének módosításáról

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, 79-80.§-aiban, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény 108.§ hatáskörében eljárva Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/1994. (V.02.) KT. sz. rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet a következő alcímmel és 13. §-al egészül ki:

Az Európai Unió jogának való megfelelés

13.§.

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba./:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve.

Fülöp, 2009. szeptember 15./:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyzőFülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

18./2009. (IX.15) KT. sz. rendelete

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló

11/1994. (XII.02.) KT. sz. rendeletének módosításáról

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény16.§. (1) bekezdésében és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47.§. (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 11/1994. (XII.02.) KT. sz. rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet a következő alcímmel és 5. §-al egészül ki:

Az Európai Unió jogának való megfelelés

5.§.

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyzőA rendelet kihirdetve.

Fülöp, 2009. szeptember 15./:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2009. (IX.15) KT. sz. rendelete

Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló

8/1995. (III.02.) KT. sz. rendeletének módosításárólFülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény16.§. (1) bekezdésében és a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVII. törvény 34.§. (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 8/1995.(III.02.) KT. sz. rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet a következő alcímmel és 4. §-al egészül ki:

Az Európai Unió jogának való megfelelés

4.§.

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyzőA rendelet kihirdetve.

Fülöp, 2009. szeptember 15/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2009. (IX.15) KT. sz. rendelete

A közművelődésről és a nyilvános könyvtári ellátásról szóló

8/2001. (IX.11.) KT. sz. rendeletének módosításáról

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény16.§. (1) bekezdésében és a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény. 77.§ foglalt hatáskörében eljárva Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről és a nyilvános könyvtári ellátásról szóló 8/2001. (IX.11.) KT. sz. rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet a következő alcímmel és 12. §-al egészül ki:

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12.§.

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve.

Fülöp, 2009. szeptember 15./:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

21/2009. (IX.15) KT. sz. rendelete

A temetők és a temetkezés helyi szabályozásáról szóló

3/2002. (III.26.) KT. sz. rendeletének módosításáról

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény16.§. (1) bekezdésében és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1990. évi XLIII. törvény 41.§. (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a temetők és a temetkezés helyi szabályozásáról szóló 3/2002. (III.26.) KT. sz. rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet a következő alcímmel és 18. §-al egészül ki:

Az Európai Unió jogának való megfelelés

18.§.

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2009. szeptember 15.

 

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyzőFülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2009. (IX.15) KT. sz. rendelete

Fülöp Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

5/2003. (IV.30.) KT. sz. rendeletének módosításáról

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény18.§. (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Fülöp Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003. (IV.30.) KT. sz. rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

A rendelet a következő alcímmel és 40. §-al egészül ki:

 

Az Európai Unió jogának való megfelelés

 

40.§.

 

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

 

2.§.

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2009. szeptember 15.

 

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

23/2009. (IX.15) KT. sz. rendelete

A mezei őrszolgálat létesítéséről és fenntartásáról szóló

6/2003. (IV.30.) KT. sz. rendeletének módosításáról

 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény16.§. (1) bekezdésében és a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény 19.§. (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a mezei őrszolgálat létesítéséről és fenntartásáról szóló 6/2003. (IV.30.) KT. sz. rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

A rendelet a következő alcímmel és 13. §-al egészül ki:

 

Az Európai Unió jogának való megfelelés

 

13.§.

 

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

 

2.§.

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2009. szeptember 15

 

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

24/2009. (IX.15.) KT. sz. rendelete

A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló

12/2004. (X.26.) KT. sz. rendeletének módosításáról

 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény16.§. (1) bekezdésében és a talajterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21.§. (2), valamint a 26.§. (4)és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§.-ában foglalt hatáskörében eljárva Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 12/2004.(X.26.) KT. sz. rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

A rendelet a következő alcímmel és 21. §-al egészül ki:

 

Az Európai Unió jogának való megfelelés

 

21.§.

 

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

 

2.§.

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2009. szeptember 15.

 

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyzőFülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

25/2009. (IX.15) KT. sz. rendelete

A hulladékgazdálkodásról szóló

16/2004. (XII.16.) KT. sz. rendeletének módosításáról

 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény16.§. (1) bekezdésében és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23.§-ában foglalt hatáskörében eljárva Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004.(XII.16.) KT. sz. rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

A rendelet a következő alcímmel és 34. §-al egészül ki:

 

Az Európai Unió jogának való megfelelés

 

34.§.

 

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

 

2.§.

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2009. szeptember........

 

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

26/2009. (IX.15.) KT. sz. rendelete

A közterület használatról és a közterület-használati díj megállapításáról szóló

3/2006. (III.29.) KT. sz. rendeletének módosításáról

 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény16.§. (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról szóló 3/2006. (III.29.) KT. sz. rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

A rendelet a következő alcímmel és 17. §-al egészül ki:

 

Az Európai Unió jogának való megfelelés

 

17.§.

 

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

 

2.§.

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2009. szeptember 15

 

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

27/2009. (IX. 15.) KT. sz. rendelete

Fülöp Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló

13/2006. (IX.18.) KT. sz. rendeletének módosításáról

 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény16.§. (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§. (3) bekezdésének c. pontjában foglalt hatáskörében eljárva Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Fülöp Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2006. (XI.18.) KT. sz. rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

A rendelet a következő alcímmel és 33. §-al egészül ki:

 

Az Európai Unió jogának való megfelelés

 

33.§.

 

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

 

2.§.

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2009. szeptember 15.

 

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

 Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

28/2009. (IX.15) KT. sz. rendelete

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló

17/2007. (XII.20.) KT. sz. rendeletének módosításáról

 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény16.§. (1) bekezdésében és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII törvény 7.§. (1) és a 11.§. (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 17/2007. (XII.20.) KT. sz. rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

A rendelet a következő alcímmel és 9. §-al egészül ki:

 

Az Európai Unió jogának való megfelelés

 

9.§.

 

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

 

2.§.

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2009. szeptember 15

 

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

 13.Pályázat benyújtása Vidékfejlesztési alapból területi vízgazdálkodási, mezőgazdasági

létesítmények fejlesztéséhez,

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, a képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

204/2009.(IX.15.) Kt. Határozat

Fülöp Községi Önkormányzat képviselőtestülete

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mezőgazdasági

Vidékfejlesztési alapból területi vízgazdálkodási,

mezőgazdasági létesítmények fejlesztéséhez,

felújításához kapcsolódó pályázatot készítse elő,

és a költségek ismeretében terjessze a végleges

döntésre a képviselőtestület elé.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2009. október 30.

 

14. Pályázat benyújtása településőr alkalmazására.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(előterjesztés csatolva)

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, a képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

205/2009. Határozati javaslat:

Fülöp Községi Önkormányzat képviselőtestülete

felhatalmazza a polgármestert, hogy településőr

foglalkoztatására nyújtson be pályázatot az

Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2009. szeptember 30.K ü l ö n f é l é k :

Megérkezik a képviselőtestületi ülésre Kovács László a HBM-i Önkormányzatok Vízmű Rt igazgatója , elnézést kér a késésért.

Bugyáné Szász Erzsébet köszönti az igazgató urat, tájékoztatja, hogy a képviselőtestület a Rt. tájékoztatóját már megtárgyalta és elfogadta, kéri, hogy amennyiben van olyan információ amit közölni akar a testülettel, szívesen meghallgatják.

Kovács László ismerteti a képviselőtestülettel a következő közgyűlés napirendjét és az ott tárgyalandó ügyekről beszél.

Bugyáné Szász Erzsébet tájékoztatja a képviselőtestületet október 7-től 21-ig ebzárlat lesz a községben. Kéri, hogy a lakosság figyelmét a képviselők külön is hívják fel az ebzárlatra.Puskás Józsefné: Szűntesse meg a testület a vénasszonyok szállítását a tanyáról a piacra, helyette hordják be a gyerekeket az iskolába. Nem csak kettő, hanem négy gyermek van a tanyán. A buszt azért kapta az önkormányzat, hogy az iskolás és óvodás gyermekeket szállítsa.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: A tanyagondnoki buszt arra a célra pályáztuk és nyertük, hogy a tanyán élő időseket szállítsa be a faluba, orvoshoz, gyógyszertárba, és ügyeik intézésére. Nem gyermekszállításra. Sajnos az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy két gyermekért naponta kijárjon a busz, de télen, ha nagyon hideg van és leesik a hó akkor ugyan úgy mint az elmúlt évben ki fog menni értük. Egyébként a képviselőtestület döntött úgy , hogy költségtakarékosság szempontja miatt meg kell szűntetni az iskolabusz kijáratását. A visszaállításáról is a testületnek kell dönteni.

Lugosiné Illés Margit: Javasolja, hogy ebben az ügyben a következő ülésen döntsenek.

Zih Imre: Köszönti a képviselőtestületet, elmondja, hogy nagyon tetszik neki a családias hangulat. Elmondja azt is, hogy 17 évvel ezelőtt vett részt utoljára testületi ülésen. Ha az akkori testület támogatta volna az ő kezdeményezését már a falunk egy idősek otthonával büszkélkedhetne. Akkor egyedül Pogány Sándor akkori képviselő támogatta a kezdeményezést.

Elmondja,hogy a képviselőtestület bélyegzőjével és a jegyző aláírásával kapott egy végrehajtási értesítést, mezőőri járulék hátralékról. Emiatt sértve érzi magát, mert a mezőőr soha nem jár arra amerre az ő paprikaföldje van. A családjával őrzik a paprikát. Elgondolkodtatónak és megfontolandónak tartja, hogy érdemes e a mezőőrt foglalkoztatni, ha soha nincs ott ahol a lopások történnek. Nem látja értelmét a mezőőri szolgálat fenntartásának, mert a kifizetett mezőőri díjért nem kap semmit. Milyen törvény az, ahol a nagyok kihúzhatják magukat a fizetés alól.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Nagyon alacsony a megállapított mezőőri díj hektáronként, és nagyon kevés már a mezőgazdasági terület ami után fizetnek. A jelenleg hatályos törvény lehetővé teszi , hogy az erdő után ne fizessenek mezőőri díjat. A nagyobb gazdálkodók akik erdőt telepítettek, vagy erdőterülettel rendelkeznek mind kivették az erdőterületet és nem fizetnek után semmit. Csak akkor jönnek ha falopás történik. Az elmúlt évben két mezőőri állást szüntettünk meg.

Egy mezőőrt alkalmaz az önkormányzat5500 ha területre. . Fizikai képtelenség, hogy mindig jelen legyen mindenhol. Javasolja Zih Imrének, hogy a polgármesteri hivatalban a mezőőri díjjal foglalkozó kollégát keresse meg, kérjen tájékoztatást, és az megmondja, hogy melyik évi a díjelmaradása.

 

 

A képviselőtestület a további munkáját zárt ülésen folytatja.

kmf.

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/                                                   /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                                                   jegyző

 

………………………………………. ………………………………………

Nagy Béla                                                               Sándor Jánosné

jkv. hitelesítő                                                              jkv. hitelesítő

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél