JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2009. MÁJUS 18-ÁN DE. 9. ÓRAKOR

TARTOTT ÜLÉSÉRŐ


Alkotott rendeletek:

13/2009. 13/2009. (V.18.) KT. számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II.10.) Kt. számú rendeletének módosításáról

 

 

Hozott határozatok

107/2009. pályázatok benyújtása

108/2009. szavazatszámláló bizottságok megválasztása.

109- 121/2009. lakásfenntartási támogatás irántikérelmek elbírálása

122-125/2009-ig Ápolási díj megállapítása iránti kérelmek elutasítása

Fülöp Község Polgármesterétől

4266. Fülöp, Arany J. u. 19. sz.

 M E G H Í V Ó

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. május 18-án de. 9.órakor ülést tart a Művelődési Házban, melyre tisztelettel meghívom

 

 

N a p i r e n d :

 

1., Benyújtandó pályázati lehetőségekről tájékoztatás

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

2., Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása

Előadó :Kissné Terdik Erzsébet jegyző

3., Zárt ülés: Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek, méltányossági ápolási díj iránti

kérelmek elbírálása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére és aktív közreműködésére feltétlen számítok.Fülöp, 2009. május 6.

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/

polgármester

JEGYZŐKÖNYVKészült: Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 18-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Hortobágyi- Szoboszlai Szilvia, Czigle József, Czuper Árpádné, Lekkáné Nyíri Franciska Hegedűs Lászlóné, Nagy Béla, Hutóczki Péter, Sándor Jánosné képviselők, Kissné Terdik Erzsébet jegyző.

Bugyáné szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselőtestületet, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Lugosiné Illés Margit és Nagy Béla képviselőket.

A javaslatot a jelöltek és a képviselőtestület egyhangúlag elfogadja, a napirendet az alábbiak szerint állapítja meg:

 

 

Napirend

 

1., Benyújtandó pályázati lehetőségekről tájékoztatás

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

2., Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása

Előadó :Kissné Terdik Erzsébet jegyző

3., Zárt ülés: Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek, méltányossági ápolási díj iránti

kérelmek elbírálása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy június 2—i határidővel lehetőség lesz pályázatok benyújtására, a pályázati kiírás még nem jelent meg, de már tudomásunk van róla, hogy milyen pályázatok lesznek kiírva.

1., Járda építésre lehet pályázni TEKI támogatással

2., Belvízelvezető csatornára LEKI támogatással

3., Óvodai eszközbeszerzésre CÉDE támogatással.

4., Közcélú foglalkoztatáshoz eszközbeszerzésre LEKI támogatással.

Mindhárom pályázati lehetőség előre láthatólag utófinanszírozású, 95 %-os támogatottságú.

Elmondja, hogy 20.000.000.- Ft-ot lehet pályázni ezért javasolja a járdaépítést szakaszosan az Arany János utcán, Csatornaépítést a Deák Ferenc és a Híd utcán, az óvodai eszközöket pedig felmérés alapján.

 

Kéri a testületet, hogy határozzon a kiírandó pályázatok benyújtásáról.

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 9 igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet és meghozza az alábbi határozatokat. 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2009. (V.18.) KT. számú rendelete

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II.10.) Kt. számú rendeletének módosításáról

 

 

Fülöp község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II.10.) Kt. számú rendeletének módosítására (továbbiakban: Rendelet) az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A rendelet 4/a számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

 

(2) A rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

2. §

(1) A rendelet 4/a, 7 számú mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, számú melléklete lép.

 

(2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II. 10.) számú Kt. Rendelet 4/a számú melléklete, valamint az 7 számú melléklete.

Fülöp, 2009. május 18.

/: Bugyáné Szász Erzsébet :/ /:Kissné Terdik Erzsébet :/

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve:

 

 

Fülöp, 2009. május 18.

 

/:Kissné Terdik Erzsébet :/

jegyző

Fülöp Község Önkormányzat 1. sz. melléklet

2009. évi kiadási előirányzata szakfeladatonként és címenként

Polgármesteri Hivatal e/Ft.Szakfeladat megnevezése

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Társ.szociálppolitikai juttatások

Felhalmozási kiadás

Összesen

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

%

Kisegítő mg. szolgáltatás

1.199

 

 

345

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.604

 

 

 

Erdőgazdálkodás

 

 

 

 

 

 

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

 

 

 

Helyi közutak létesítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.000

 

 

7.000

 

 

 

Közutak, hidak üzemeltetése

 

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

 

 

Saját vagy bérelt ingatlan

 

 

 

 

 

 

2.400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.400

 

 

 

Önkorm.és többcélú kistér.társ.

31.451

 

 

7.959

 

 

15.114

 

 

7.506

 

 

550

 

 

642

 

 

63.222

 

 

 

Tűzvéd., katasztrófavéd.

 

 

 

 

 

 

820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

 

 

 

Város-és községgazdálkodás

1.790

 

 

625

 

 

1.518

 

 

 

 

 

 

 

 

700

 

 

4.633

 

 

 

Közvilágítási feladatok

 

 

 

 

 

 

9.192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.192

 

 

 

Foglalkozáseü. ellátás

 

 

 

 

 

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

 

 

 

Védőnői szolgálat

1.985

 

 

625

 

 

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.704

 

 

 

Anya-gyermek- csecsemővéd.

 

 

 

 

 

 

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

 

 

 

Állategü. tevékenység

1.403

 

 

448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.851

 

 

 

Családsegítés

1.281

 

 

420

 

 

1.436

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.137

 

 

 

Szociális étkeztetés

 

 

 

 

 

 

2.062

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

2.102

 

 

 

Rendszeres pénzb. ellátás

 

 

 

866

 

 

 

 

 

 

 

 

5.077

 

 

 

 

 

5.943

 

 

 

Munkanélk.ellátása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.152

 

 

 

 

 

4.152

 

 

 

Eseti pénzb. szociális ellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.278

 

 

 

 

 

3.278

 

 

 

Szennyvízelvezetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.074

 

 

4.074

 

 

 

Műv.házak tevékenysége

5.489

 

 

1.850

 

 

5.192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.531

 

 

 

Egyéb szórakoztatási tev.

 

 

 

 

 

 

1.100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.100

 

 

 

Közműv., könyv tári tev.

 

 

 

 

 

 

454

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

454

 

 

 

Sportintézmény működtetése

 

 

 

 

 

 

318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

318

 

 

 

Temetkezés és ehhez kapcs.sz.

 

 

 

 

 

 

213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

 

Összesen:

44.598

 

 

13.138

 

 

41.483

 

 

7.506

 

 

13.097

 

 

12.416

 

 

128.955

 

 

 

Általános Iskola és Óvoda

Óvodai intézményi étkeztetés

4.880

 

 

1.561

 

 

2.828

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.269

 

 

 

Iskolai intézményi étkeztetés

3.361

 

 

1.095

 

 

6.071

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.527

 

 

 

Munkahelyi vendéglátás

 

 

 

 

 

 

3.182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.182

 

 

 

Óvodai nevelés

8.901

 

 

2.841

 

 

3.824

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000

 

 

16.566

 

 

 

Ált.isk.nappali rendsz.okt.

47.734

 

 

14.058

 

 

9.199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.991

 

 

 

Napköziotth.és tan.szob.ell.

4.331

 

 

1.396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.727

 

 

 

Összesen:

69.207

 

 

20.951

 

 

25.104

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000

 

 

119.545

 

 

 

MINDÖSSZESEN:

113.805

 

 

34.089

 

 

66.587

 

 

7.506

 

 

13.097

 

 

13.416

 

 

248.500

 

 

  

107/2009. (V.18.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy

a TEKI pályázat keretében a cd.)-ban szereplő közbiztonságot szolgáló

fejlesztésének megvalósításához a közlekedésbiztonság és a bűnmegelőzés

területén járda építésére pályázatot kíván m benyújtani.

A pályázat összköltsége: 18. 867.960.- Ft.

Igényelt támogatás: 16.981.164.-Ft

Önkormányzati saját forrás: 1.886.796.- Ft, amely biztosítva van az

önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II.10.) KT. sz.

rendeletének módosításáról szóló 13/2009. (V.18.) KT. sz. rendelet

2. sz. mellékletének 1., pontja tartalmaz.

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be.

 

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: A pályázati kiírás határideje.

 

 

 

K I V O N A T


A Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 18-ábn megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből.

 


 

107/A/2009. (V.18.) KT. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz,

hogy a LEKI pályázat keretében önkormányzati fejlesztésekhez

kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag – és eszközbeszerzésre

az i., pont keretében pályázatot kíván benyújtani. A saját forrás

biztosítva van az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

5/2009. (II.10.) KT. sz. rendelet módosításáról szóló 13/2009. (V.18.) KT. sz.

rendelet 2. sz. mellékletének 4. pontja alapján.

A pályázat összköltsége: 9.381..815.- Ft.

Igényelt támogatás: 8.705.966.- Ft.

Saját forrás: 675.849.- Ft.

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: A pályázat kiírásának megfelelően.

 

Bugyáné Szász Erzsébet sk. Kissné Terdik Erzsébet sk.

polgármester jegyző

 

A kivonat hiteles: Fülöp, 2009. 07. 02.

 

…………………………………….

 

 

107/B/2009. (V..18.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz,

hogy a LEKI pályázat keretében óvodai épületekhez kapcsolódó

udvar felújítása, eszközök, berendezések pótlása, játékok korszerűsítése

foglalkoztatói berendezésekre pályázatot kíván benyújtani I. b., pont keretében

A saját forrás biztosítva van az önkormányzat 2009. évi költségvetésről szóló

5/2009. (II.10.) KT. sz. rendeletének módosításáról szóló 13/2009. (V.18.) KT. sz.

rendelet 2. sz. mellékletének 5. pontja alapján.

A pályázat összköltsége: 12.829.879.- Ft

Igényelt támogatás: 11.929.388.- FT

Saját forrás: 900.491.- Ft.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be.

 

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: A pályázat kiírásának megfelelően.

 

 

2., Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása

Előadó :Kissné Terdik Erzsébet jegyző

(előterjesztés csatolva)

 

Lekkáné Nyíri Franciska: Ne nézzetek bennünket hülyének, Mi nem így javasoltuk, Én ezt a javaslatot nem fogadom el. Ez nem a mi javaslatunk.

 

Kissné Terdik Erzsébet: Az előterjesztés szerint tettem meg a javaslatomat, mindaddig amíg elfogadásra nem kerül addig az előterjesztés csak javaslat,ugyanis a képviselőtestület a helyi választási iroda vezetője, vagy jelen esetben a jegyző által javasolt személyek közül választja meg a bizottságot. A javaslatokat adtátok , minden embert akit javasoltatok beosztottam, ha így nem felel meg akkor várom az újabb javaslatokat.

 

Czigle József: az 1. sz. szavazókörbe Zih Imre legyen benne Lovas Imre helyett.

 

Lekkáné Nyíri Franciska: A 2. szavazókörbe miért nem lehet egy jogot végzett ember, az is tud annyit mint Hutóczki Imréné. Vig Mónikát javaslom, a 3. sz. szavazókörbe pedig Bokorné Hadnagy Irén helyett Vargics Sándornét.

 

Czuper Árpádné: A 3. szavazókörben Víg Mónika helyett ruszin Tündét , Vargics Sándorné helyett Bokorné Hadnagy Irént javaslom póttagnak., a 4. szavazókörbe Ruszin Tünde helyett pedig Hadnagy Jánosnét póttagnak.

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással 6 igen, 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

108/2009. (V.18.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete szavazókörönként az

alábbiak szerint választja meg a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait. 1. sz. szavazatszámláló bizottság: Fülöp, Arany J.u. 117.

Tagjai: Mikáczó Ferenc Fülöp, Darvaskert 5.

Csík Árpádné Fülöp, Deák F.u.

Hutóczki Jánosné Fülöp, Arany J.u. 32

Zih Imre Fülöp, Arany J.u. 110/A.

Németh Antalné Fülöp, Deák F.u. 37.

Póttag: Buknicz Józsefné Fülöp, Arany J.u. 114.

Szőke Jánosné Fülöp, Arany J.u. 89.

Lovas Imre Fülöp, Arany J. u. 104/B.

 

 1. sz. szavazatszámláló bizottság: Fülöp, Arany J.u. 21.

tagjai: Hutóczki Imréné Fülöp, Arany J.u. 62

Vig Mónika Fülöp, Arany J.u. 62/A:

Ilyésné Kuprák Kornélisa Fülöp, József A.u. 6.

Póttag: Picil Józsefné Fülöp, Arany J.u. 43.

Czimbor Dénesné Fülöp, Arany J.u. 60/A.

Nagy Györgyné Fülöp, Penészleki u. 4/A.

 

 1. sz. szavazatszámláló bizottság: Fülöp, Kossuth u. 30.

tagjai: Földhátiné Magyar Ildikó Fülöp, Kossuth u. 5.

Rákné Pinczés Mária Fülöp, Kossuth u. 54.

Vargics sándorné Fülöp, Kossuth u. 4/B.

Póttag: Ruszin Tünde Fülöp, Kossuth u. 79/A:

Ratku Jánosné (Szilágyi Erzsébet)Fülöp, Kossuth u. 75.

Bokorné Hadnagy Irén Fülöp, Kosuth u. 51.

 

 1. sz. szavazatszámláló bizottság: Fülöp, Bánháza 32. sz.

tagjai: Palánkayné Virág Nikoletta Fülöp, Bánháza 8.

Kiss György Fülöp, Bánháza 15.

Czigle Györgyné Fülöp, Bánháza 11.

póttagí: Nagy István Fülöp, Jókai t. 8.

Tóthné Hegedűs Edina Fülöp, Dózsasor 1.

Hadnagy Jánosné Fülöp, Kossuth u. 75.

 

Fentiekkel egy időben az 1997. évi C. tv. 26. §. (4) bek. d., pontja alapján visszavonja a 13/2006. (II.15.) Kt. határozattal megválasztott szszb tagok közül az alább felsorolt személyek megbízatását tisztségükből.

 • Ferencz Józsefné Fülöp, Arany J:u. 113.

 • Ratku Jánosné (Lászlófalvi Angéla)Fülöp, Deák F.u. 14.

 • Varga Jánosné Fülöp, Deák F.u. 12.

 • Zöldné Kulcsár Katalin Fülöp, Arany J.u. 116.

 • Tóth Jánosné Fülöp, Kossuth u. 30.

 • Bíróné Sulina Mónika Fülüp, Kossuth u. 45.

 • Sándor Tibor Fülöp, bánháza 32.

 • Faluvégi Magdolna Fülöp, Arany J. u. 82.

 • Sándor László Fülöp, Óvoda u. 13.

 • Szarvas Imréné Fülöp, Arany J.u. 17.

Utasítja a jegyzőt, hogy a megválasztott és visszahívott személyeket a döntésről értesítse, és gondoskodjon az új szszb. tagok eskütételének előkészítéséről és oktatásáról.

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Határidő: 2009. május 22. június 5.

 

 Napirenden kívüli kérdések:

Czuper Árpádné: Mivel két napra elmentetek kirándulni úgy gondolom, hogy szólni kellett volna az alpolgármester asszonynak, hogy legyen itt az irodában, Te választottad magad mellé, Szarvas Imre ugyanis mindig itt volt. Ez így lenne tisztességes.Bugyáné: Elnézést kérek, de elfelejtettem, egyébként nem volt olyan dolog amiben feltétlenül helyettesíteni kellett volna.

Czigle József: Mi van a Bánházasi vízbekötéssel.

Bugyáné szász Erzsébet polgármester: A Vízmű ZRT igazgatója ígéretet tett arra, hogy önköltséges áron beköthetik a bánházasi lakosok a vizet.

Lugosiné Illés Margit: Vargics Sándorné kertje végét le kellene kaszálni, mert egyedül van és nem tudja lekaszálni.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: Nem tudjuk vállalni, nincs rá az önkormányzatnak kapacitása, elhasználódtak a fűkaszák, nincs pénzünk megcsináltatni. Valakivel vágassa le és fizessen neki. ha egy embernek lekaszáltatjuk akkor mindenki más jöhet, mert sajnos a lakosság el van öregedve , gyakorlatilag mindenki rá lenne utalva a segítségre.

Lugosiné Illés Margit: fizetne érte nem kéri ingyen.

Bugyáné Szász Erzsébet: Nem tudjuk hogyan kiszámlázni. Nem tudjuk vállalni. Kérek minden képviselőt, hogy ezt tudatosítsák a lakosságban.Tájékoztatja a képviselőtestület, hogy a busz árát még mindig nem utalták. Nem biztos, hogy 3-án a képviselők részére a tiszteletdíjat ki tudjuk fizetni ezrét ne lepődjenek meg.

Arra kéri a testületet,hogy a takarékossági intézkedésekre június hónapra írják össze gondolataikat, mert sajnos elfogyott minden pénzünk. Újra át kell néznünk a költségvetést, mert még a bérekre sem lesz elég a pénzünk nem beszélve a működési kiadásokról. Elmondja, hogy járt az iskolában és az óvodában és kérte az intézményvezetőt, hogy tegye meg javaslatait az intézményre vonatkozóan a takarékosságra. Erre kéri a képviselőtestületet is, hogy gondolják át a község helyzetét és konkrét javaslatokat hozzanak a júniusi rendkívüli ülésre.Czigle József: Az állatorvost el kell küldeni. Ha megtettük volna januárban akkor már most nem kellene vele foglalkoznunk.Sándor Jánosné: Át kell gondolni, hogy hol lehet 6 órában foglalkoztatni, így csökkentve a kiadásokat, de ezt az intézményvezető és a hivatal vezetői tudjátok megmondani.Lekkáné Nyíri Franciska: Péntek este 8,30-kor még égett a villany az egész irodában tudom, hogy nem sokat jelent, de legalább pénteken , amikor csak 13 óráig dolgoznak ki lehetne még nappal takarítani.

Lugosiné Illés Margit: Mikor fog megjelenni a helyi újság?

Hutóczki Péter: Már készítjük.

Czuper Árpádné: A legutóbb megjelent példányban nagyon nagyméretű fényképek voltak, inkább tartalommal kellene az újságot megtölteni mint féloldalas fényképekkel.Több felvetés nem hangzott el, a képviselőtestület a további munkáját zárt ülésen folytatja.

kmf.

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/                                                            /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                                                   jegyző

 

 

 

Lugosiné Illés                                                                             Margit Nagy Béla

jkv. hitelesítő                                                                                 jkv. hitelesítő2023. október 1., vasárnap
Köszöntjük Malvin olvasóinkat!
Holnap Petra napja lesz.
Facebook
Hírlevél