JEGYZŐKÖNYV

6-19/2011.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2011. szeptember 30-án de. 11,00 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

 

Hozott  rendeletek: 

 

Hozott határozatok:

108/2011.(IX. 30.) Kt. sz. határozat: Tanyafejlesztéshez pályázat benyújtása

109/2011.(IX. 30.) Kt. sz. határozat: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 2012

110/2011.(IX. 30.) Kt. sz. határozat: ÉAOP 3.1.4/A-11 – „Közösségi közlekedés fejlesztése” pályázat

111/2011.(IX. 30.) Kt. sz. határozat: Önkormányzati lakás bérbeadása

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 30-án de. 11,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Furó Tiborné, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal.

 

Igazoltan és bejelentetten távol: Czigle Attila, Bugyáné Szász Erzsébet

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, kijelenti hogy a Képviselő-testület határozatképes.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Hutóczki Imre képviselőt és Mikáczó László Ferenc képviselő-alpolgármestert.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 5 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a) Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Hutóczki Imre és Mikáczó László Ferenc képviselőket.

b) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

1) Tanyafejlesztéshez pályázat benyújtása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

2) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

3) ÉAOP 3.1.4/A-11 – „Közösségi közlekedés fejlesztése” pályázat

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

4) Önkormányzati lakás bérbeadása

Előterjesztés: Hutóczki Péter polgármester

 

 

 

1) Tanyafejlesztéshez pályázat benyújtása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester: Délelőtt küldték el a konzorciumi megállapodás tervezetét, mely szerint Nyíradony-Nyíracsád-Nyírábrány-Fülöp települések önkormányzatai pályázatot nyújt be a tanyafejlesztési program keretében külterületi földút javítására alkalmas gép beszerzésére. A pályázat  90 %-ig támogatott, 10 % önerő biztosítása szükséges. A pályázatban gépbeszerzés szerepel: rézsű-kasza, vontatott gréder, homok rakodásra alkalmas erőgép.

A konzorcium vezetőjének a megállapodás szerint Tasó Lászlót Nyíradony város polgármesterét a konzorcium gesztorának, Nyíradony Város Önkormányzatát választják meg.

 

Furó Tiborné: A 4 település használja közösen a 3 gépet?

 

Hutóczki Péter: Mind a 4 település használhatja, a gépek a konzorcium tulajdona.

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta:

 

108/2011.(IX. 30.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy határoz, hogy a tanyafejlesztési program

keretében mezőgazdasági út javításra alkalmas

gép beszerzésére konzorciumot hoz létre

Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony településsekkel

közösen. A konzorcium gesztorának Nyíradony

Város Önkormányzatát, vezetőjének Tasó László

Nyíradony Város polgármesterét választja meg.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a konzorcium

létrehozása és a pályázat benyújtása ügyében

eljárjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter, polgármester

 

 

2) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 2012.

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

 

Hutóczki Péter: Tisztelt Képviselő-testület. A korábbi évekhez hasonlóan megérkezett önkormányzatunkhoz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázati kiírás. Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait a Wekerle Sándor Alapkezelő végzi, míg az elbírálási és adatrögzítési feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

 

Kissné Terdik Erzsébet: Eddig minden évben segítette az önkormányzat a felsőoktatási intézményben tanuló gyerekeket.

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta:

 

109/2011.(IX. 30.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy határoz, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázathoz.

az alábbi tartalmú nyilatkozatot aláírva megküldi

a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Wekerle Sándor Alapkezelő (1244 Budapest, Pf.: 920.)

részére.

 

Határidő: 2011. október 14.

Felelős: Hutóczki Péter, polgármester

              Almási Györgyné ügyintéző

 

 

3) ÉAOP 3.1.4/A-11 – „Közösségi közlekedés fejlesztése” pályázat

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

 

Hutóczki Péter polgármester ismerteti az előterjesztést, mely szerint pályázati kiírás történt közösségi közlekedés fejlesztése címmel.

Kérdezném a Képviselő-testülettől, hogy a főtéren található falazott buszmegállót újítsuk e fel, én úgy gondolom, hogy ha már lesz szép Művelődési Házunk, Orvosi rendelőnk, akkor mindenképpen legyen szép buszmegállónk is. A támogatás 95 %-os, 5 % önerő szükséges hozzá. Illetve a külterületen lévő buszmegállók cseréjére is gondolnék a Jókai telepi, Bánházi, Szemán Istvánné előtti, a Tótfalu-i, kérdezném milyen típusú buszmegállóra cseréljük?

 

Hutóczki Imre: én javasolnám, ha már meglévő üveges, fémvázas legyen a többi is, hogy a már meglévőkkel egységes képet mutasson.

 

Furó Tiborné: A fa nem olyan tartós, hamar romlik az állapota, festékigényes.

 

Hutóczki Péter: Akkor úgy döntünk, hogy fém váz, és üveg legyen a pályázatban, mint a faluban a többi buszmegálló.

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta:

 

110/2011. (IX. 30.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete szándéknyilatkozatát adja, hogy az ÉAOP-3.1.4/A-11. tárgyú pályázat keretében konzorciumi összefogást köt Nyíradony-Nyíracsád-Nyírábrány településekkel. A pályázat keretében Fülöp Jókai telepi, bánházi, Szemán Istvánné előtti és Tótfalu-i buszmegállókat cseréli ki, valamint a központi falazott buszmegálló épületét felújítja, és a bánházi buszmegállónál a buszöblöt felújítja.

 

           Határidő: azonnal

           Felelős: Hutóczki Péter, polgármester

 

4) Önkormányzati lakás bérbeadása

Előterjesztés: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter: Orosz István a Csontos Ferenc Sportegyesület futball csaptatának edzője, átjár Romániából, Érmihályfalváról a fiatalokat edzeni, maga a tevékenységet térítésmentesen végzi. Kérte, hogy amíg ő ellátja ezt a feladatot és átjár, heti több alkalommal is, szeretné kivenni bérbe a Kossuth u. 28. szám alatt található önkormányzati lakást és szeretné kérni, hogy tekintsen el az önkormányzat a bérleti díj megfizetésétől, mivel nem használná a hét minden napján, és a sport terén ingyen végzi a munkáját.

 

Furó Tiborné: Én nem ismerem ezt az embert, biztos hogy jó az nekünk, ha ő ide bejelentkezik?

 

Hutóczki Péter: Amíg ő az önkéntes tevékenységét végzi, bérmentesen, addig csak nekünk jó, addig miért ne lakhatna itt, vagy jelentkezhetne be.

 

Kissné Terdik Erzsébet: A bérleti szerződés megkötésekor írásba kell rögzíteni, hogy a bérleti szerződés Orosz István önkéntesen végzett tevékenységének végzéséig érvényes.

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta:

 

111/2011.(IX. 30.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy határoz, hogy Orosz István magyar állampolgár

amíg Fülöp községben díjmentesen látja el a

fülöpi focicsapat sporttevékenységét, addig a

Fülöp, Kossuth u. 28. sz. alatt lévő önkormányzati

bérlakásba bejelentkezhet, illetve a bérleti szerződés

mellékét képezze egy igazolás arról, hogy a

sporttevékenységet térítésmentesen végzi.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter, polgármester

 

 

 

A  Képviselő-testület a rendkívüli ülését 11,35 órakor befejezi.

 

 

Kmf.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                           /:Kissné Terdik Erzsébet:/

  Polgármester                                                                                               Jegyző

 

 

 

 

     /:Hutóczki Imre:/                                                                   /: Mikáczó László Ferenc:/

        Jkv. hitelesítő                                                                                 Jkv. hitelesítő

    

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél