JEGYZŐKÖNYV

6-14/2011.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2011. július 19-én de. 8,00 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

 

Hozott  rendeletek:  -

 

Hozott határozatok:

 

78/2011. (VII. 19.) KT sz. határozat: Tóth János önkormányzati bérlakás lelépési díj fizetési kérelme

79/2011. (VII. 19.) KT. sz. határozat: Dr. Faluvégi József    önkormányzati bérlakás megvásárlása iránti kérelme                                                   

80/2011. (VII. 19.) KT. sz. határozat: Dél-Nyírség Határmenti Önkormányzatok Terület- és Településfejlesztési Társulás megszüntetése

81/2011. (VII. 19.) KT. sz. határozat: Fülöpi Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása

82/2011. (VII.19.) KT. sz. határozat: Óvodai csoport létszám meghatározása

83/2011. (VII.19.) KT. sz. határozat: Általános Iskola alsós épületszárnyának lezárása

83/A/2011. (VII.19.) KT. sz. határozat: Közoktatási szakértő megbízása

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 19-én de. 8,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Bugyáné Szász Erzsébet, Furó Tiborné, Czigle Attila, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István tanácskozási joggal.

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester távolléte igazolt.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja  Hutóczki Imre és Sándor László képviselőket.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a) Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Hutóczki Imre és Sándor László képviselőket.

b) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

 

1.) Tóth János kérelme

     Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

2.) Dr. Faluvégi József önkormányzati lakás vásárlási kérelme

     Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

3.) Vámospércs Városi Önkormányzat önkormányzati társulás megszüntetése

     Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

4.) Fülöp Általános Iskola  és Óvoda tanévkezdésével kapcsolatos kérdések

     Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

1.) Tóth János kérelme

     Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

Hutóczki Péter polgármester felolvassa a Képviselő-testületnek Tóth János kérelmét, mely szerint önkormányzati tulajdonú bérlakásból el kíván költözni, melynek várható ideje 2011. szeptember-október, melyet követően a bérleti szerződést fel kívánja mondani, valamint lelépési díj fizetését kéri. A kérelmében felsorolja az épületen és a hozzá tartozó ingatlanon elvégzett felújításokat, munkálatokat, melyet a bérleti idő alatt végzett. Továbbá  Tóth János szóban kiegészítette kérelmét, hogy a cserépkályhát amit a saját pénzén rakatott megveszi e az önkormányzat 200 000.-Forintért, vagy bontassa le és vigye el?

 

Bugyáné Szász Erzsébet: 51 éve lakik Tóth János a házban, ami munkálatokat elvégzett vagy végeztetett, azt saját komfortigényének kielégítésére tette, amit kért - a lehetőségeket is figyelembe véve - az önkormányzat mindig megcsinálta, garázs, festés, kerítés, járda, stb… Úgy gondolom, hogy a cserépkályhát amit rakatott a saját költségén, bontsa ki és vigye el, mivel a gáz be van vezetve, nem szükséges a cserépkályha.

 

Hutóczki Imre: Mit mond a jogszabály a lelépési díjról?

 

Kissné Terdik Erzsébet: A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény szabályai alapján, mivel Fülöp Község Önkormányzata az önkormányzati lakásokra vonatkozóan kizárólag a bérleti díjak meghatározásának szabályozására rendelkezik helyi rendelettel: a bérleti jogviszony bérlő általi felmondása esetére a bérlőt anyagi ellenszolgáltatás, térítés, lakáselhagyási díj nem illeti meg.

 

Furó Tiborné: Ha otthonossá tette a kis házat, meg a portáját, saját magának, az igényeinek tette lakhatóvá. Se pénz, sem pedig elv nem engedheti meg, hogy mi most pénz fizessünk neki.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 6 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

 

78/2011. (VII.19.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Tóth János Fülöp, Kossuth u. 30. sz. alatti lakás bérlőjének

bérleti jogviszonyának felmondását elfogadja.

A bérlő által beépített és megvásárlásra felajánlott cserépkályhára

az önkormányzat nem tart igényt, bérlő kibonthatja és hasznosíthatja.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati

tulajdonú lakásokra vonatkozó helyi rendelete kizárólag a bérleti díjak

meghatározására terjed ki. Az irányadó jogszabály – a lakások és helyiségek

bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló

1993. évi LXXVIII törvény – alapján: a bérleti jogviszony bérlő általi

felmondása esetére a bérlőt anyagi ellenszolgáltatás, térítés, lakáselhagyási

díj nem illeti meg.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth János Fülöp,

Kossuth u. 30. sz. alatti lakás önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának

bérlői általi megszüntetése címen térítést nem állapít meg.

                                                          

Határidő: 2011. augusztus 31.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

2.) Dr. Faluvégi József önkormányzati lakás vásárlási kérelme

     Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter felolvassa a Képviselő-testületnek Dr. Faluvégi József kérelmét, melyben leírja, hogy megvásárolná az önkormányzati bérlakást, amiben lakik.

Javasolnám, hogy normál piaci áron, egy összegű fizetéssel adjuk el neki.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Ugyan ez a véleményem nekem is. A szolgálati lakások itt vannak üresen, az állapotuk csak romlanak. Értékeltessük fel egy független szakértővel és javaslom adjuk el Dr. Faluvégi Józsefnek a házat.

 

Furó Tiborné: Tóth János is megszerette volna annak idején vásárolni a bérelt önkormányzati házat amiben lakik, de neki nem  adtuk el, most pedig Dr. Faluvégi  Józsefnek pedig eladjuk?!

 

Kissné Terdik Erzsébet: Az adásvételről az előbbi napirendnél hivatkozott jogszabályok figyelembe vételével kell majd egyeztetni a bérlővel. Mivel önkormányzati vagyon elidegenítéséről kell dönteni a hatályos SZMSZ szerint névszerinti szavazás szükséges. Mondom a neveket és mindenki kérem válaszoljon, igennel vagy nemmel:

Hutóczki Péter: igen

Bugyáné Szász Erzsébet: igen

Czigle Attila: igen

Furó Tiborné: igen

Hutóczki Imre: igen

Sándor László: igen

 

Kissné Terdik Erzsébet: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozatot. Névsor névszerinti szavazáshoz mellékleve a jegyzőkönyvhöz.

 

79/2011. (VII.19.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

felhatalmazza a polgármestert, hogy független szakértővel

értékeltesse fel a Dr. Faluvégi József bérletében lévő

Fülöp, Arany János u. 82. sz. önkormányzati ingatlant, és

kezdeményezzen egyeztetést az adás-vétel részleteinek

meghatározásáról.

Amennyiben az egyeztetés mindkét fél számára elfogadható

feltételekkel zárul, hozzájárul az értékesítéshez, melynek vég-

legesítéséhez megerősítő döntés szükséges.

Amennyiben az adás-vétel  megvalósul a befolyt összeg önkormányzati

beruházásra  használható fel.

 

 

Határidő:: 2011. szeptember 15.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

3.) Vámospércs Városi Önkormányzat önkormányzati társulás megszüntetése

     Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter elmondja, hogy Vámospércs Önkormányzata kereste meg önkormányzatunkat, hogy bocsássuk szavazásra a társulás megszüntetését, majd felolvassa a társulás előterjesztését, amiben leírja, hogy a társulás további fenntartása indokolatlan.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 6 igen szavazattal elfogadja az alábbi határozatot:

 

80/2011. (VII. 19.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,

Hogy a Dél-Nyírség Határmenti Önkormányzatok Terület- és

Településfejlesztési Társulás megszüntetését elfogadja és a

Döntésről tájékoztatja a gesztor Vámospércs Önkormányzatot.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: 2011. augusztus 19.

 

 

4.) Fülöp Általános Iskola és Óvoda tanévkezdéssel kapcsolatos kérdései

     Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter: Popovics Ferencné jelenleg igazgató helyettes (augusztus 1-jétől igazgató) a tanév előkészítéséhez szükséges előterjesztésekre vonatkozó javaslatát benyújtotta. Az előterjesztések lényege: alapító okirat módosítása a sajátos nevelési igényű gyermek ellátása érdekében, továbbá az óvodai gyermek létszám alakulása  szükségessé teszi a jogszabályban megengedett maximális létszám engedélyezését. Fenti kérdésekben az előterjesztés szerint kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését.

Továbbá fontosnak tartom, hogy tájékoztassam a Képviselő-testületet, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a 2012-es év változásait előkészítve országos átfogó ellenőrzést tartott valamennyi önkormányzati fenntartású általános iskolában. A tervek szerint 2012. év szeptemberétől nem az önkormányzat fogja finanszírozni tovább az iskola fenntartását, hanem állami kézbe kerül a közoktatás feladatellátása. Úgy gondolom, ismerve a település demográfiai mutatót, a gyermeklétszám sajnálatos csökkenése, továbbá vizsgálat eredményét jónak látnám – egyeztetve a Kormányhivatal Oktatási Osztályával – egy független külső szakértővel átvilágítani az intézményünk jelenlegi helyzetét. Fő célként – elébe menve a 2012-es változásoknak – megkeresni azokat a lehetőségeket, amelyekkel törvényes keretek között a maximálisan legnagyobb esély maradjon az iskola helyben megtartására és az intézményben dolgozók állásának megtartására. Továbbá szívesen vesszük az esetleges megtakarítási lehetőségeket is. Megkerestük Tarsoly Andor igazgató urat, aki jelenleg is debreceni közoktatási intézmény vezetője és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat szakértője, szaktanácsadója is. A felkérésre az előzetesen ismertetett feladatok alapján  250 000.-Ft bruttó összegben adott árajánlatot. A szakértő intézményi alapdokumentumokat kért be tőlünk, hogy átvizsgálhassa azokat, és a munka nagyságrendje meghatározható legyen.

 

Földháti István: Ha meglesz a szakértői vizsgálat mindenképpen össze kell hívni a tantestületet először, szülőértekezletet, falu fórumot közzé tenni, hogy mindenki tudja mivel áll szemben, mire lehet számítani az iskola  jövőjével kapcsolatban, mindenképpen tájékoztatni kell az embereket.

 

Furó Tiborné: Akkor tudjuk már mi várható 2012 szeptemberére? Mindenképpen értesíteni kell az érintetteket, ne keltsen felháborodást.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Az iskolában az alsó tagozatos épületet meg kell szüntetni, hiszen kevés a gyerek, szerintem meg lehet a tanítást összevontan is oldani, hogy minél kevesebb legyen a rezsi, a kiadás. Erre már korábban is volt javaslat és akkor Éliás Csabáné igazgató is elismerte ennek szükségességét és megoldhatónak tartotta a takarékosság elérése érdekében

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 6 igen szavazattal elfogadta a határozatot, miszerint:

 

81/2011. (VII.19.) Kt. sz. határozat:

1.)    Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Óvoda Alapító okiratát az alábbiakkal módosítja és felkéri az intézmény vezetőjét,

hogy a módosítással kapcsolatosan az intézményi alapdokumentumokon

a szükséges változásokat vezesse át és gondoskodjon a jóváhagyásáról.

 

 

852012    Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók -

                a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődése

                organikus okra visszavezethető tartós és súlyos

                rendellenességével  (a továbbiakban: a megismerő

               funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós

               és súlyos rendellenességével) küzdő tanulók -

               nappali rendszerű nevelése, oktatása:

 

               - enyhe fokban értelmi fogyatékos;

               - diszlexiás, diszcalculiás és diszgráfiás

               - megismerési funkciók rendellenességével küzdő

                    /beszédzavaros/

               - aktivitás és figyelemzavaros

           tanulók nappali rendszerű általános műveltséget

                  megalapozó iskolai oktatása integrált     

                  keretek között. (Kivéve autista tanulók.)

 

852022    Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók -

                a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődése

                organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos

                rendellenességével  (a továbbiakban: a megismerő

               funkciók vagy a viselkedés fejlődésének  

               súlyos rendellenességével) küzdő tanulók -

               nappali rendszerű nevelése, oktatása

 

               - enyhe fokban értelmi fogyatékos;

               - diszlexiás, diszcalculiás és diszgráfiás

               -  megismerési funkciók rendellenességével küzdő

                    /beszédzavaros/

                    - iskolai készségek kevert zavarával küzdő

           tanulók nappali rendszerű általános műveltséget

                  megalapozó iskolai oktatása integrált  keretek között.

                  - (Kivéve autista tanulók.)

           

 

 851012   Sajátos nevelési igényű gyermekek -  a megismerő

                 funkciók vagy a viselkedés fejlődése

                organikus okra visszavezethető tartós és súlyos

                rendellenességével  (a továbbiakban: a megismerő

               funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós

               és súlyos rendellenességével) küzdő gyermekek -

               óvodai nevelése, ellátása

 

                  - enyhe fokban értelmi fogyatékos;

                  - nem meghatározott pervazív fejlődési zavaros

                  - aktivitás és figyelemzavaros

                  -autizmus szakvéleménnyel rendelkező                   

                    gyerekek integrált óvodai  ellátása

                     ellátása.

 

                 Sajátos nevelési igényű gyermekek -  a megismerő

                 funkciók vagy a viselkedés fejlődése

                organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos

                rendellenességével  (a továbbiakban: a megismerő

                funkciók vagy a viselkedés fejlődésének

                súlyos rendellenességével) küzdő gyermekek -

                óvodai nevelése, ellátása

 

 

2.)              A Fülöpi Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát az alábbi hatályos és

     egységes szöveggel állapítja meg és fogadja el:

 

 

                 

ALAPÍTÓ OKIRAT

/módosításokkal egybefoglalt szerkezetben/

 

Az intézmény adatai

1.    Az intézmény neve: 

2.   OM azonosítója:

Általános Iskola és Óvoda

 

031148

3.   Székhelye:

4266 Fülöp, Kossuth u. 30. sz.

4.   Telephelye:

4266 Fülöp, Óvoda u. 1. sz.

5.   Az Általános Iskola jogszabályban meghatározott közfeladata:

A gyermekek tanköteles korától általános iskolai nevelés, oktatási feladatok ellátása.

Közös igazgatású közoktatási intézmény nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás alaptevékenységgel:

  • óvoda 2 csoporttal,
  • általános iskola 8 évfolyammal

6.      Tagozat:

Nappali rendszerű

7.    A közintézmény foglalkoz-tatottjaira vonatkozó foglal-

8.  koztatási jogviszony:

-         A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. (Kjt.)

-         Munka törvénykönyve 1992.. évi XXII. Tv.

-         Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk)

9.   Alapításának éve:

1946

10.  Alapító szerv:

Községi Elöljáróság Fülöp

4266 Arany János út 19.

11. Működési területe:

Fülöp község közigazgatási területe

12.  Fenntartó szerv neve, székhelye:

Fülöp Község Önkormányzata

4266 Fülöp, Arany János út 19.

13. Irányító szerv neve, székhelye:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete

4266 Fülöp, Arany János út 19.

14. Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személyként működő, részben önálló, helyi önkormányzati költségvetési szerv

 

15. Típus szerinti besorolása Gazdálkodási jogköre:

Önállóan működő

Nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, gazdálkodásának megszervezése, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság a képviselőtestület hivatalának a kötelessége. Ebben a körben a hivatal biztosítja a tervezéssel, beszámolással kapcsolatos feladatokat.

A működés feltételeit biztosító ingatlan, vagyon, tárgyi eszközök karbantartása, vagyonkezelése ugyancsak a Polgármesteri Hivatal feladata.

Az igazgató  gyakorolja  a  teljes  intézményi létszám

vonatkozásában a munkáltatói jogokat.

16.  A feladat ellátását szolgáló vagyon:

Fülöp  Községi  Önkormányzat  tulajdonában  lévő

ingatlan, ingó és egyéb vagyon használata.

17.  Ingatlanok:

- Általános Iskola Fülöp, Kossuth u. 30. sz.

52/1 hrsz-u         554 m²

52/2 hrsz-u       1035 m²

52/4 hrsz-u       2561 m²

- Óvoda Fülöp, Óvoda u. 1. sz.  

   124/14 hrsz-u     2473 m2

18.  A vagyon feletti rendelkezési jog:

Az intézmény által használt vagyon és vagyon feletti rendelkezési jogról a képviselőtestület vagyonáról és a  vagyongazdálkodási szabályzatról szóló rendelet az

irányadó.

19.  Az intézményvezető kinevezési rendje:

Nyilvános pályázat alapján a képviselőtestület határozott időre

bízza  meg  a magasabb vezetői  feladatok ellátásával.

20.  Alaptevékenység szakágazati besorolása:

852010 Általános iskolai oktatás

 

 

21. Alaptevékenységek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaptevékenységek

851011 Óvodai nevelés, ellátás

 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,

              oktatása (1-4. évfolyam)

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,

              oktatása (5-8. évfolyam)

                                                                                                                                                                                                    

852012    Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók -

                a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődése

                organikus okra visszavezethető tartós és súlyos

                rendellenességével  (a továbbiakban: a megismerő

               funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós

               és súlyos rendellenességével) küzdő tanulók -

               nappali rendszerű nevelése, oktatása:

 

               - enyhe fokban értelmi fogyatékos;

               - diszlexiás, diszcalculiás és diszgráfiás

               - megismerési funkciók rendellenességével küzdő

                    /beszédzavaros/

               - aktivitás és figyelemzavaros

           tanulók nappali rendszerű általános műveltséget

                  megalapozó iskolai oktatása integrált     

                  keretek között. (Kivéve autista tanulók.)

 

852022    Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók -

                a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődése

                organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos

                rendellenességével  (a továbbiakban: a megismerő

               funkciók vagy a viselkedés fejlődésének  

               súlyos rendellenességével) küzdő tanulók -

               nappali rendszerű nevelése, oktatása

 

               - enyhe fokban értelmi fogyatékos;

               - diszlexiás, diszcalculiás és diszgráfiás

               -  megismerési funkciók rendellenességével küzdő

                    /beszédzavaros/

                    - iskolai készségek kevert zavarával küzdő

           tanulók nappali rendszerű általános műveltséget

                  megalapozó iskolai oktatása integrált  keretek között.

                  - (Kivéve autista tanulók.)

                

 

 

 851012   Sajátos nevelési igényű gyermekek -  a megismerő

                 funkciók vagy a viselkedés fejlődése

                organikus okra visszavezethető tartós és súlyos

                rendellenességével  (a továbbiakban: a megismerő

               funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós

               és súlyos rendellenességével) küzdő gyermekek -

               óvodai nevelése, ellátása

 

 

                  - enyhe fokban értelmi fogyatékos;

                  - nem meghatározott pervazív fejlődési zavaros

                  - aktivitás és figyelemzavaros

                  -autizmus szakvéleménnyel rendelkező                   

                    gyerekek integrált óvodai  ellátása

                     ellátása.

 

                 Sajátos nevelési igényű gyermekek -  a megismerő

                 funkciók vagy a viselkedés fejlődése

                organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos

                rendellenességével  (a továbbiakban: a megismerő

                funkciók vagy a viselkedés fejlődésének

                súlyos rendellenességével) küzdő gyermekek -

                óvodai nevelése, ellátása

 

 

 

856099 Egyéb, oktatást kiegészítő tevékenység

      

       - Hátrányos helyzetű iskolai tanulók felzárkóztatása

       - Kulturális, szabadidős és egészségfejlesztési

         feladatok

       - Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai

         fejlesztése  

    -Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

      képességkibontakoztató, ill. integrációs felkészítése

       - Iskola könyvtár működtetése

 

856011   Pedagógiai Szakszolgálat

              (gyógytestnevelés, logopédia, illetve

               továbbtanulási – pályaválasztási

               tanácsadás).

 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

855914 Általános iskola tanulószobai nevelés

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai

             tanulószobai nevelése

 

562912   Óvodai intézményi étkeztetés

562913   Iskolai intézményi étkeztetés

931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek

562917 Munkahelyi étkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

889921 Szociális étkeztetés

 

 

22.  Az intézménybe felvehető maximális létszámok:            

Óvoda:   

átlaglétszám : 20 fő/csoport 

maximális létszám : 25 fő/csoport

Iskola:    

1–4. évf.: 21 fő   

maximális létszám: 1-4. évf.: 26 fő

5 - 8. évf.: 23 fő 

maximális létszám: 5-8. évf.: 30 fő

 

23. A maximális létszámot legfeljebb 20 %-kal át lehet lépni a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál, amennyiben csak egy óvodai csoport, illetve egy iskolai osztály indul az adott évfolyamon, továbbá az év során, ha új gyermek érkezése indokolttá teszi. Az SNI-s gyerekek létszáma csoportonként, ill. osztályonként lehetőleg ne haladja meg az  5 főt.

 

24.  Vállalkozási tevékenysége:       nincs

 

25.  Az alapító okiratot érintő változást az intézmény vezetője a változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül köteles a felügyeleti szervnek jelezni.

 

26.  A képviselőtestület felhívja az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban foglaltaknak az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatába történő beépítéséről intézkedjen.

 

 

Felelős: Hutóczki Péter  polgármester

             Intézményvezető

Határidő: 2011. július 31.

                2011. augusztus 31. – intézményi dokumentumok módosítása

 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyidejű, egyhangú nyílt szavazással 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

 

  

82/2011. (VII.19.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Általános Iskola és Óvoda Alapító  Okiratában foglaltak

alapján – hivatkozva a Közoktatási törvény 3. sz. melléklet

2. részének 7. pontjára – a 2011/12-es  tanévre engedélyezi

mindkét óvodai csoportban a maximális csoportlétszám át-

lépését 20%-kal, vagyis az egyes csoportokba felvehető gyer-

mekek létszáma a 2011/12-es nevelési évben maximálisan 30 fő lehet.

Az előbbiekben kiszámított és engedélyezett létszám további  10%-kal

túlléphető – hivatkozva a Közoktatási törvény 3. sz. melléklet 2. részé-

nek 8. pontjára -, ha a oktatásszervezési okok miatt indokolt, továbbá

az intézkedéssel az óvodai szülői szervezet egyetért.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az intézmény vezetőjét

értesítse.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: 2011. július 31.

 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 5 igen és 1 tartózkodási szavazattal elfogadta a határozatot.

 

83/2011. (VII.19.) Kt. sz. határozat:

 Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,

hogy takarékossági okokból a polgármester – mint fenntartó

képviselője – kezdeményezze a Fülöpi Általános Iskola és

Óvoda intézményvezetőjénél  2011/2012 tanévtől kezdődően

az alsó tagozatos iskola épületrész lezárását. A tanítás megoldását

az új épületszárnyban megoldani 1-8 évfolyamon.

 

Határidő: 2011. augusztus 15.

             2011. szeptember 1.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

           Popovics Ferencné intézményvezető h./intézm.vezető

 

 A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyidejűleg nyílt szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

 

83/A/2011. (VII.19.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

megbízza Tarsoly Andor oktatási szakértőt a

Fülöpi Általános Iskola és Óvoda intézményének

alapdokumentumainak átvizsgálására és felkéri

tegyen javaslatot az esetleges szükséges módosításokra

valamint a hatékonyabb működtetésre.

A megbízási díj összegét 250.000.-Ft-ban jóváhagyja.

 

Felkéri a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére

és vizsgálat lebonyolítására.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő:2011. augusztus 31.

 

 

Különfélék:

Falunap megtárgyalása.

A meghívók, felkérések elmentek a  vállalkozóknak.

 

 

A Képviselő-testület a rendkívüli ülését 09 óra 20 perckor bezárja.

 

 

Kmf.

 

 

      /:Hutóczki Péter:/                                                           /:Kissné Terdik Erzsébet:/

  Polgármester                                                                                  Jegyző 

 

 

      /:Hutóczki Imre:/                                                                     /: Sándor László:/

        Jkv. hitelesítő                                                                           Jkv. hitelesítő

    

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél