JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2009. március 24 -én  DE. 9. ÓRAKOR

TARTOTT  RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

 

Alkotott rendeletek:

9/2009. (III 24.) KT. sz. rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi

szabályozásáról szóló 3/2008. (II.15.) Kt. rendelet módosítása.


Hozott határozatok:

78/2009. (III. 24.) Közmeghallgatás anyagának elfogadása

79/2009. (III.24.) pályázat benyújtása általános iskola infrastrukturális fejlesztésére

80/2009. (III.24.) Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz című pályázat előkészítésének

jóváhagyása

81/2009. (III.24.) Intézményi térítési díjak megállapítása

 

 

Fülöp Község Polgármesterétől

4266. Fülöp, Arany J. u. 19. sz.

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. március 24-én (kedd) de. 9. órakor rendkívüli ülést tart a Művelődési Házban, melyre tisztelettel meghívom.


 

N a p i r e n d :

1., A közmeghallgatás anyagának megtárgyalása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

2., Bölcsődék, közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére pályázat benyújtása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

3., „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” című pályázat előkészítése.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

Zárt ülés:

- Lakásfenntartási támogatási kérelmek elbírálása.

-

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére és aktív közreműködésére feltétlen számítok.

 

Fülöp, 2009. március 17.

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/

polgármester


 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 24-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Hortobágyi- Szoboszlai Szilvia, Czigle József, Czuper Árpádné, Lekkáné Nyíri Franciska Hegedűs Lászlóné, Nagy Béla képviselők, Kissné Terdik Erzsébet jegyző.

Hutóczki Péter igazoltan távol van

Sándor Jánosné távollétét nem jelentette be.

 

Bugyáné szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselő-testületet, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirend kiegészítésére az intézményi térítési díjak megállapítása tárggyal, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőire.

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Lekkáné Nyíri Franciska és Lugosiné Illés Margit képviselőket.

 

A javaslatot a jelöltek és a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja, a napirendet az alábbiak szerint állapítja meg:

 

N a p i r e n d :

1., A közmeghallgatás anyagának megtárgyalása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

2., Bölcsődék, közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére pályázat benyújtása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

3., „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” című pályázat előkészítése.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

4., Intézményi térítési díjak megállapítása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet

 

 

1,. 1., A közmeghallgatás anyagának megtárgyalása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Hozzászólások, felvetések:

Czigle József: A község temetője melletti telek szégyen a falura nézve. Elmondja, hogy a Koncz Gyula által használt szolgálati lakás udvara is elfogadhatatlan állapotú.

Megkérdezi, hogy milyen intézkedés történt ebben az ügyben, mert ez már nem mostani téma.

Megkérdezi, hogy mi után kell kommunális adót fizetni?

 

Bugyáné Szász Erzsébet:

- Elmondja, hogy Koncz Gyulát több alkalommal felszólította az önkormányzat, sajnos nem használt a felszólítás. Nem tudja, hogy mit lehetne vele csinálni. Minden alkalommal megígéri, hogy rendet csinál. A kérdéses telek tulajdonviszonya nem teljesen rendezett. Konc meg akarta vásárolni, úgy tudja, hogy a szerződés el is készült, de nem fizette ki a telek árát, nem ugyan az a személy az ingatlan tulajdonosa és a használója.

Magánszemélyek kommunális adót minden beépített és beépítetlen ingatlan után meg kell fizetni. Az éves díj 2.000.- Ft, független attól,. hogy lakják e, vagy sem.

 

Czigle József javasolja, hogy vásárolja meg az önkormányzat a telket és tegyék rendbe, csináljanak belőle parkolót.

 

A képviselő-testület a közmeghallgatás anyagát elfogadja és egyidejű nyílt szavazással, 8 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

78/2009. (III. 24. ) Kt. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

2009. március 26. napjára tervezett közmeghallgatás

anyagát egyhangúlag elfogadja.

Felelős: ---------

Határidő: ------

2., Bölcsődék, közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére pályázat

benyújtása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy lehetőség van pályázat benyújtására általános iskola infrastrukturális fejlesztésére.

A beruházás összköltsége: 21.653.659.- Ft, igényelt támogatás, 90%.: 19.488.293.- Ft

önkormányzati saját erő: 2.165.366.- Ft.

 

Kéri a képviselőtestületet, hogy határozzon a pályázat benyújtásáról.

 

A képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, 8 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

79/2009.(III.24.) Kt. határozat

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testületet

pályázatot nyújt be általános iskola infrastrukturális fejlesztésére

A beruházás összköltsége: 21.653.659.- Ft

Igényelt támogatás, 90%.: 19.488.293.- Ft

Önkormányzati saját erő: 2.165.366.- Ft.

A képviselő-testület a pályázati saját erőt a 2009. évi költségvetésében biztosítja.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: A pályázati kiírásnak megfelelően.

3., „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” című pályázat előkészítése.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés szóban)

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy pályázat benyújtására van lehetőség a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” címmel.

Az Általános iskola akadálymentesítését lehetne megpályázni, kéri a testületet, hogy döntsön a pályázat benyújtásának előkészítéséről.

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, 8 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

80/2008. (III.24.) Kt. határozat

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a

polgármestert,hogy az „Egyenlő esélyű hozzáférés a

közszolgáltatásokhoz” című pályázatot készíttesse elő.

Felelős: Bugyáné szász Erzsébet polgármester

Határidő: Azonnal

4., Intézményi térítési díjak megállapítása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet

(Előterjesztés csatolva)

 

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt.

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, 8 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot, és megalkotja az alábbi rendeletet.

 

81/2009. (III.24.) KT. Határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. alapján biztosított szociális alapellátások Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó társulás által működtetett Szolgáltató Központok által biztosított formáinak intézményi térítési díját az alábbiak szerint állapítja meg:

· Családsegítés: Az SZt. 115. §. (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj 757.- Ft/óra. A ténylegesen alkalmazandó intézményi térítési díj összege nulla forint, mivel a törvény alapján ingyenesen kell biztosítani.

· Támogató szolgáltatás. Az Szt. 115. §. (1) bekezdése alapján számított személyi segítés intézményi térítési díja 473.- Ft/óra. Térítési díja az Szt. 115. §. (10.) bekezdése alapján 0.- Ft/óra. Az Szt. 115. §. (1) bekezdés alapján számított szállítás intézményi térítési díja: 35.- Ft/km. A támogató szolgáltatás térítési díja szociálisan nem rászorultak részére: személyi segítés. 400.- Ft/óra, személyszállítás 70.- Ft/óra.

· Házi segítségnyújtás:

1..) Sztv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg: 0.- Ft/óra

2.) Sztv. 119/C. §. alapján megállapított egy főre eső nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja, vagy akinek ellátását a Sztv. 63. §. (8) bekezdése alapján átmeneti jelleggel végzi az intézmény 476.- Ft/óra.

· Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: számított intézményi térítési díj: 2994.- Ft/hó. Az Szt. 115. §. (10) bekezdése megengedi, hogy a fenntartó az intézményi térítési díjat az Szt. 115. §. (1) bekezdése szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja, ami alapján a javasolt térítési díj 0.- Ft.

 

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2009. április 01.

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

 

9/2009. (III 24.) KT. sz. rendelete

 

 

A szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2008. (II.15.) Kt. rendelet módosítása.

 

 

Fülöp Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. §. (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi II. törvény ( továbbiakban : Szt. ) 92. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a szoc. igazgatásról és a szoc. ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2008. (II.15.) Kt.sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet 1. sz. melléklet helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.

2. §.

Ezen rendelet 2009. április 1.napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 3/2008. (II.15.) KT. sz. rendelet 1. sz. melléklete,valamint a 7/2009. (II.27.) KT. sz. rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszti.

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

A rendeletet kihirdette:

Fülöp, 2009. március 14. (:Kissné Terdik Erzsébet:)

jegyző

  1. sz. melléklet: a 9/ 2009. (III.24.) Kt. sz. rendelethez:

 

„1. sz. melléklet a 3/2008. (II.15.) KT. sz. rendelethez”

 

Alapellátás terén nyújtott szociális étkeztetés térítési díja:

a., a nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén 143.- FT/fő/nap

b., a nyugdíjminimum 150 % és 300 % közötti jövedelem esetén 177.- Ft/fő/nap

c., a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén: 233.- FT/fő/nap

Házhozszállítási költség: 100.- Ft/háztartás/nap.

2. Családsegítés:

számított intézményi térítési díj: 757.- Ft/óra

ténylegesen alkalmazandó intézményi térítési díj: 0.- Ft/óra

mivel a törvény alapján ingyenesen kell biztosítani.

3. Támogató szolgáltatás:

számított személyi segítés intézményi térítési díja: 473.- Ft/ór

ténylegesen alkalmazott térítési díj: 0.- Ft/óra

számított szállítás intézményi térítési díja: 35.- Ft/km.

A támogató szolgáltatás térítési díja szociálisan nem rászoruló

részére

személyi segítés. 400.- Ft/óra

személyszállítás: 70.- Ft/km

4. Házi segítségnyújtás:

1..) SZTV. 119/C.§.-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. : 0.- Ft/óra

2.) SZtv. 119./C.§- alapján megállapított egy főre eső nyugdíjminimum 150 %-át

meghaladja vagy akinek ellátását a STtv. 63. §. (8) bekezdése alapján átmenti jelleggel végzi az intézmény a számított térítési díj: 476.- Ft/óra

ténylegesen alkalmazott térítési díj: 100.- Ft/ órqa

5. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

számított intézményi térítési díj: 2994.-Ft/hó

ténylegesen alkalmazott térítési díj: 0.- Ft

6. Tanyagondnoki szolgáltatás:

számított intézményi térítési díj: 313.- Ft

ténylegesen alkalmazott térítési díj: 0.- Ft

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester megköszöni a képviselő-testület munkáját az ülést bezárja.

kmf.

 

 

/:Bugyáné szász Erzsébet:/                                                  /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                            jegyző

 

 

Lekkáné Nyíri Franciska                                                    Lugosiné Illés Margit

jkv. hitelesítő                                                     jkv. hitelesítő

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél