JEGYZŐKÖNYV

6-23/2010.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2010. december 17-én de. 9 órakor

TARTOTT SOROS ÜLÉSÉRŐL

 

Hozott  rendeletek:

17/2010. (XII.17.) KT. sz. rendelet Fülöp Község Önkormányzatának 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról

18/2010. (XII. 17. ) KT. sz. rendelet a hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz. rendeletének módosításáról

19/2010. (XII.17.) KT. sz. rendelet az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 17/2008. (XII.20.) KT. sz. rendelet módosításáról

20/2010.(XII.17.) KT.  sz. rendelet a kommunális adó megállapításáról szóló  10/1998. (IX.30.) Kt. számú rendeletének módosításáról

21/2010.(XII.17.) KT.  sz. rendelet Fülöp Község Önkormányzat  Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  5/2003.(IV.30.) Kt. sz. rendeletének módosításáról

22/2010. (XII.17.) KT. sz. rendelet az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

 

Hozott határozatok:

370/2010. (XII.17.) KT. sz. határozat: Jelen ülés napirendjének elfogadása

371/2010 (XII.17.) KT. sz. határozat: Nőgyógyászati és gyermekorvosi ellátás biztosítása érdekében havi 25. 000.-Ft. díjfizetése 2011. január 01.-től

372/2010. (XII.17.) KT. sz. határozat: Képviselő-testület 2011. évi „Munkaterv” jóváhagyása

373/2010. (XII.17.) KT. sz. határozat: Általános Iskola és Óvoda óvodai egységének  2010. decemberi zárva tartása

374/2010. (XII.17.) KT. sz. határozat: ebédszállításra alkalmas 2 személyes gépkocsi megvásárlása

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. December 17.-én de. 9 órakor megtartott soros üléséről.

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Bugyáné Szász Erzsébet, Furó Tiborné, Czigle Attila, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal, Éliás Csabáné intézményvezető, Bilánics Györgyné bizottsági tag.

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, az önkormányzat jegyzőjét, illetve a bizottsági tagot.

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Mikáczó László Ferenc és Sándor László képviselőket.

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére, a megküldött napirend 2 ponttal kerül kiegészítésre, ami itt kiosztásra is kerül így a nyílt ülésen 10 napirendi pontot fog tárgyalni a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

 

370 /2010. (XII.17.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a.)    Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Mikáczó

László Ferenc és Sándor László képviselőket

b.) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

1.)    Jelentés lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, polgármesteri jelentés

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

2.) A 2011. évi költségvetés átmeneti szabályairól szóló rendelet tervezet megtárgyalása

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

3.) A hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz. rendelet módosítása

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

4.) 17/2007.(XII.20.) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért,

a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás

feltételeiről  szóló 17/2007. (XII.20.) KT. sz. rendelet módosítása

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

5.) Helyi adórendelet módosítása

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

6.) Fülöp Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

5/2003.(IV.30.) KT. sz. rendeletének módosítása

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

7.) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi ülésterve

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

8.) Az óvodai nyitva tartás meghatározása

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

9.) Anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló rendelet elfogadása

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

10.) Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 

1., Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, polgármesteri jelentés

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

(Előterjesztés csatolva)

Kiegészítés, hozzászólások, kérdések:

Hutóczki Péter polgármester kiegészíti a polgármesteri jelentést:

-         A Nyírábrányi Orvosi Ügyelettel egy évre köt az Önkormányzat megállapodást, ez a megállapodás 2010. dec. 31.-én lejár. Annak érdekében, hogy az orvosi ügyelet tovább tudjon működni a székhely önkormányzat, tehát Nyírábrány elkészítette az együttműködési megállapodást, amit alá is írtam változatlan feltételekkel.

-         Ismét megkeresett minket a Kenézy Kórház tüdőszűréssel kapcsolatban, a tüdőszűrés 40 éves kor felett ingyenes, 40 éves kor alatt fizetni kell, illetve az önkormányzatnak is hozzá kell járulnia, ahhoz, hogy itt helyben legyen a tüdőszűrés. Nem kell több díjat fizetni mint eddig fizettünk kb. 40 000.-Ft.-ba kerül az önkormányzatnak, 2 napig tart a tüdőszűrés.

-         Tájékoztatja a Képviselő-testületet a belvíz helyzetről. A polgármesteri jelentésben le van írva, hogy december 7.-től I. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el a településen, a kialakult belvíz helyzetre való tekintettel, amit december 14.-vel meg is szüntetett. Vis Major igényt nyújtottunk be, december 15.-én szerdán megtörtént ennek a Vis Major igénynek a helyszíni ellenőrzése. Az igénylésünket jóváhagyták.

-         Tájékoztatja a Képviselő-testületet a községbe havonként két alkalommal kijáró nőgyógyász és gyermekorvos tisztelet díjának módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékletét tartalmazza.

 

Mikáczó László: a jelentés 9. ponthoz lenne kérdése az Erdészeti Felügyelőség  teljes mértékig el áll az adatszolgáltatástól?

 

Hutóczki Péter: Igen, tájékoztatott az Erdészeti Felügyelet igazgatója, hogy erdőterületen a törvény értelmében mezőőr nem tevékenykedhet, illetve nem áll módjában adatot szolgáltatni.

 

Több kérdés nem volt a képviselő-testület részéről,  a polgármesteri jelentés és a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést tudomásul veszi és egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadja, és meghozza az alábbi határozatot.

 

371/2010 (XII.17.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Képviselő-testülete a polgármesteri

jelentést és a lejárt határidejű határozatokról szóló

jelentést elfogadta, továbbá úgy határoz,

hogy a településen történő nőgyógyászati és

gyermekorvosi ellátás biztosítása érdekében az

„ÉLIFE BT.” és a „MAMADOKI BT.” részére

számla ellenében havi 25. 000.-Ft. díjat fizet

2011. január 01.-től.

 

Határidő: 2011. január 01.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

2., A 2011. évi költségvetés átmeneti szabályairól szóló rendelet tervezet megtárgyalása

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

(előterjesztés csatolva)

Hutóczki Péter polgármester röviden ismerteti az előterjesztést, megkérdezi van e a Képviselő-testületnek véleménye, javaslata.

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta, és meghozza az alábbi rendeletet.

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2010. (XII.17.) KT. sz. rendelete

Fülöp Község Önkormányzatának 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Fülöp Község Önkormányzatának 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

I.

A rendelet hatálya

l.§.

 

E rendelet hatálya kiterjed Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre.

 

II.

Az átmeneti gazdálkodás szabályai

2.§.

 

2.)    Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert - 2011. január 1. napjától a 2011. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig – a bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

3.)    Az (1) bekezdésben foglaltakat csak a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv folyamatos működést szolgáló, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátás biztosítása érdekében rendszeresen felmerülő működési kiadások tekintetében lehet alkalmazni.

 

3.§.

 

(1)   Az átmeneti gazdálkodás időszakában visszatérítendő vagy vissza nem térítendő önkormányzati támogatás nyújtására, pénzeszköz átadására vonatkozó költekezettség vállalás nem keletkezhet. Az előző években keletkezett, hatályos fizetési kötelezettségvállalás alapján történő pénzügyi teljesítésre a kötelezettségvállalás dokumentumában rögzített feltételek szerint kerül sor.

(2)   Az átmeneti  gazdálkodás időszakában új beruházási, felújítási feladat nem indítható, arra kötelezettség nem vállalható. A folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó pályázatokhoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemének kifizetése a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthető.

(3)   A támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök, költségvetési támogatások adott feladatra történő felhasználása a bevételi forrás céljainak megfelelően megtörténhet.

(4)   A különböző célra elkülönített bankszámlákat megillető bevételeknek, az önkormányzati alapok bevételi forrásainak a bevétel felhasználási kötöttségének megfelelő feladatra történő felhasználásra teljesíthető.

(5)   A 2010. évi költségvetési pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt része az adott feladat finanszírozására felhasználható.

 

 

III.

Záró rendelkezések

4.§

 

(1)    Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodás a 2011. évi költségvetés részét képezi, a beszedett bevételek és teljesített kiadások Fülöp Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletbe beépítésre kerülnek.

(2)   Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba és Fülöp Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti.

 

 

Hutóczki Péter                                                            Kissné Terdik Erzsébet

polgármester                                                                                 jegyző

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2010. december 17.

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

Jegyző

 

3., A hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz. rendelet módosítása

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

(előterjesztés csatolva)

 

Hutóczki Péter polgármester, tájékoztatja a Képviselő-testületet az előterjesztésben meghatározott 2011. évben fizetett szemétszállítási díjakról.

 

Kiegészítésül elmondja, hogy a járhatatlan utak miatt, illetve a meg növekedett belvíz miatt, a kukás autó a Béke-telep illetve a Darvasalja utcán nem tudott bemenni, ezért már 2 hete a szemetet nem vitték el, ezért úgy gondolja, ha ez az állapot továbbra is fenn áll, akkor az önkormányzatnak kell megoldani a szemétszállítást, mert az ott lakó embereknek összegyűlik a hulladék.

 

Hutóczki Imre: Tegnap a Béke-telep egy részén bementek az AKSD dolgozói és kézzel húzták ki a kukákat, és úgy ürítették, úgyhogy ha nagyon akarják eltudják vinni a szemetet.

 

Mikáczó László: Az idősebbeknek nem lehetne-e kisebb méretű 60 literes kukát vinni, ne ezt a 120 literes kukát, hogy kevesebbet fizessenek.

 

Kissné Terdik Erzsébet: Település szinten a fizetés nem a kuka méretétől függ, hanem a beszállított hulladék mennyiségétől, melyet mindenképpen ki kell fizetni.

 

Hutóczki Péter: ha az önkormányzat anyagi lehetősége meg fogja engedni, a kommunális adóból ezt az egyedülállóknak, nyugdíjasoknak vissza lehetne kompenzálni, de hozzáteszi még egyszer ha majd az önkormányzat anyagi lehetősége megengedi.

 

Furó Tiborné: Él e az a rendelet, hogy az 55 év felettieknek kedvezményt kapjanak

 

Hutóczki Péter: Igen, most is kapnak 300.- Ft. kedvezményt a nyugdíjasok.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: én is javasolnám, ha majd az önkormányzatnak úgy lesz pénze, ez lenne a megoldás az egyedülállóknak, és a nyugdíjasoknak.

 

Hutóczki Péter: Kéri a Képviselő-testületet, hogy a kukák visszavételével kapcsolatban legyünk egységesek, nem tudjuk a kukát visszavenni, mert nem lehet. Lehetőség szerint pontos tájékoztatást adjanak a jogszabály szerint nincs lehetőség a kukák visszaadására.

 

Megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy van-e több javaslat, kérdés.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi rendelet-tervezetet elfogadta.

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2010. (XII. 17. ) KT. sz. rendelete

a hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz. rendeletének módosításáról

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) és 16.§. (1) bekezdésében, valamint a 2000. évi XLIII. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezéseire Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz. rendeletének ( továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

A  Rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.

 

2.§.

 

(1)   Ezen rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

(2)   E rendelet 2011. december 31. napján hatályát veszti.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                    /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                                        jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2010. december 17.

 

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

4., 17/2007.(XII.20.) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről  szóló 17/2007. (XII.20.) KT. sz. rendelet módosítása

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

(előterjesztés csatolva)

 

Elmondja, nem kell díjemelésről dönteni a Képviselő-testületnek, a Hajdú-Bihar Megyei Vízmű Rt. ugyan azon összegben kéri az ivóvíz és csatorna díjakat, mint 2010-ben volt.

További kiegészítése nincs a napirendi ponttal kapcsolatban.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi rendelet-tervezetet elfogadta.

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2010. (XII.17.) KT. sz. rendelete

az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló

17/2008. (XII.20.) KT. sz. rendelet módosításáról

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§. (1) bekezdésében, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§. (1) bekezdésében, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 10.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§.

 

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 17/2008. (XII.20.) KT. sz. rendelet  1. sz. mellékletének helybe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

 

2.§.

 

E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                    /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                                                    jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2010. december 13.

 

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

1.sz. melléklet a 19/2010. (XII.17.) KT. sz. rendelethez

 

A.)

Fülöp Község közigazgatási területén

 

(1) az ivóvíz díja két tényezőből tevődik össze:

-          288,10.-Ft/m3 + áfa   üzemeltetési költség (mennyiségi díj)

-          270.-Ft/hó/fogyasztási hely + áfa alapdíj

 

(2)   a csatorna díja két tényezőből tevődik össze:

-           239,60.-Ft/m3  + áfa üzemeltetési költség (mennyiségi díj)

-           220.-Ft /hó/fogyasztási hely + áfa alapdíj

 

 

B.)

A két tényezős díj alkalmazása a következő rendelkezések figyelembe vételével történik: Az alapdíjat a közszolgáltatási, illetve mellékszolgáltatási jogviszony fennállása alatt egész hónapra kell felszámítani. Ha a jogviszony megszűnése, illetve keletkezése hó közben következik be, az alapdíj fizetési kötelezettséget az időtartammal arányosan kell meghatározni.

 

5., Helyi adórendelet módosítása

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

(előterjesztés csatolva)

 

Hutóczki Péter polgármester elmondja, az előterjesztés, a helyi adórendelet módosításáról itt került kiosztásra.

Egyben kéri a Képviselő-testületet, hogy szintén egységesek indokoljuk meg miért volt ez szükséges, úgy gondolom nem egy olyan teher, ez a díj ami elviselhetetlen lenne a lakosság számára.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi rendelet-tervezetet elfogadta.

 

FÜLÖP  KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2010.(XII.17.) KT.  számú rendelete

A kommunális adó megállapításáról szóló  10/1998. (IX.30.) Kt. számú rendeletének módosításáról

 

 

Fülöp Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16.§. (1) bekezdésében és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§. (1) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a kommunális adó megállapításáról szóló 10/1998.(IX.30.) Kt. számú rendeletének 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„3.§”.

„ Az adó évi mértéke az 1.§-ban meghatározott adótárgyanként 3000.-Ft”

 

2. §.

 

(1)   E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

(2)   E rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti a 10/1998. (IX.30.) KT. sz. rendelet 3.§-a.

 

 

Hutóczki Péter                                                                            Kissné Terdik Erzsébet

polgármester                                                                                jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2010. december 17.

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

6., Fülöp Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003.(IV.30.) KT. sz. rendeletének módosítása

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

(előterjesztés csatolva)

 

A Képviselő-testület által kezdeményezett rendelet módosítást – mely szerint a testületi ülésekről ne készüljön hangfelvétel -  egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta.

 

 

FÜLÖP  KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

21/2010.(XII.17.) KT.  számú rendelete

Fülöp Község Önkormányzat  Képviselő-testülete

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  5/2003.(IV.30.) Kt. számú rendeletének módosításáról


 

Fülöp Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 1.§-a (6) bekezdésében és a 18.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

(1)   Fülöp Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  5/2003. (IV.30.) Kt. számú rendeletének /továbbiakban: SZMSZ/  18.§. (7) bekezdése hatályát veszti.

 

2. §.

 

(1)   E rendelet kihirdetése  napján lép hatályba.

 

 

 

Hutóczki Péter                                                                            Kissné Terdik Erzsébet

polgármester                                                                                    jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2010. december 17.

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

 

7., Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi ülésterve

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

(előterjesztés csatolva)

 

A munkatervet a polgármester irányítása alapján, a jegyző állítja össze.

 

Hutóczki Péter elmondja, hogy a 2011. évi munkaterv alapján előre egyeztetett időpontok vannak a Társulásokkal, Nonprofit szervezetekkel.

Ez egy általános ülésterv, de tegyen javaslatot a Képviselő-testület az SZMSZ alapján, ha változást, illetve módosítást kérnek.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: javasolja, hogy 2011. február 11.-én a 3. napirendi pontot tegyék át későbbre, áprilisra.

 

Hutóczki Péter: javasolja, hogy a 2011. április 30.-án lévő 3. napirendi pontot, a mezőőri tevékenységről szóló tájékoztatót tegyük át februárra.

 

Földháti István: Milyen végrehajtással lehetne a mezőőri díjat beszedni?

 

Kissné Terdik Erzsébet: A díjbeszedés folyamata: önkéntes befizetés, felszólítás a hátralékról, és átadás adók módjára történő behajtásra.

 

Hutóczki Péter: kéri, hogy van e a Képviselő-testületnek javaslata, ami esetleg nem került be az üléstervbe.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal a 2011. éves ülésterv módosítását, illetve a határozatot elfogadta.

 

372/2010. (XII.17.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a Képviselő-testület 2011. évi „Munkatervét” elfogadja

és jóváhagyja. a „Munkaterv” a határozat mellékletét képezi.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2011. ÉVI

MUNKATERVE

 

 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően a működésének alapját képező éves munkatervet készít.

 

A munkaterv részei:

4.)    A képviselő-testület ülésterve

5.)    Az ülések napirendi tervezetei

6.)    Az előkészítésben résztvevők

7.)    Napirend előterjesztőjének, felelősének megjelölése

 

1. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSTERVE

 

A Képviselő-testület az helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírtak szerint évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart, melynek tervezett időpontja:

2011. március 25. (péntek) 17,00 óra

 

1.2.  A testületi ülések állandó témái

1.2.1.      A  napirend tárgyalása előtti témák

Ø      Polgármesteri jelentés az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

Ø      Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

Ø      Tájékoztató a képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 

1.2.2.     A napirend után tárgyalt témák

Ø      Felvilágosítás kérés

Ø      Különböző tájékoztatók

Ø      Egyebek

 

 1. Az ülések napirendi tervezetei

 

2011. január   14.

 1. A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Vámospércsi Mikrotérségi Társulás be-

beszámolója a házi segítségnyújtásról és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról

Előterjesztő: Intézményvezető

Elkészítésért felelős: intézményvezető

 1. Az Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatója

Előterjesztő: Furó Tibor elnök.

 1. A Csontos Ferenc SE  beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás

felhasználásáról, a 2011. évi  tervezett feladatokról.

Előterjesztő:  Hortobágyi Róbert  elnök.

 1. A Polgárőrszervezet beszámolója a 2010. évi tevékenységükről, 2011. évi terveikről.

Előterjesztő: Földháti István titkár

 

 1. Tájékoztató a településőr tevékenységről, a település közbiztonsága

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester.

Elkészítésért felelős: Hutóczki Péter polgármester

 1. A Polgármesteri Hivatal teljesítményértékelési céljainak  meghatározása 2011. évre.

Előterjesztő:  Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Elkészítésért felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

2011. február  11.

 1. A 2011. évi költségvetési rendelet megtárgyalása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző és Kis Lászlóné költségvetési

főelőadó

 1. Tájékoztató a  2010. évi közművelődési tevékenységről és a 2011. évi közművelődési

terv megtárgyalása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Nyiri István közművelődési előadó

3.   Tájékoztató a mezőőri tevékenységről, befizetések és hátralékok alakulásáról.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Furó Tibor műszaki-igazgatási főmunkatárs

 1. Tájékoztató  község egészségügyi helyzetéről, 2011. évi tervezett szűrésekről

Előterjesztő: Dr. Tas Attila háziorvos, Ilyésné Kuprák Kornélia védőnő.

Elkészítésért felelő:  Dr. Tas Attila háziorvos, Ilyésné Kuprák Kornélia védőnő

 

2011. március  25.

 1. Az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző és Fucskó Miklósné költségvetési előadó

 1. Fülöp Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 1. Fülöp Község Önkormányzat 2010-2015 évi gazdasági programja

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester.

Elkészítésért felelős: Hutóczki Péter polgármester

 1. Tájékoztató az önkormányzat  2010. évi Közfoglalkoztatási terv megvalósulásáról és a 2011. évi közfoglalkoztatási program tervéről

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Furó Tibor műszaki-igazgatási főmunkatárs

 

2011. április  29.

 1. A 2010. évi zárszámadás megtárgyalása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző és Kis Lászlóné költségvetési

előadó

 1. Tájékoztató a 2010. évi adóbeszedés  teljesítéséről.

Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Czigle Sándor adóügyi főelőadó

 1. A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Nyíradonyi Mikrotérségi Társulás beszámolója az általa biztosított ellátásokról ( családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, támogató szolgálat)

Előterjesztő: Intézményvezető

Elkészítésért felelős: Intézményvezető

 1. 2010. évi átfogó gyermekvédelmi értékelés

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Elkészítésért felelős: Almási Györgyné igazgatási főelőadó

 1. Az FVM Hivatal tájékoztatója  2010-ben a községben  végzett  tevékenységéről a  2011. évi várható feladatokról.

Előterjesztő: Falugazdász (FVM képviselője.)

Elkészítésért felelős: Falugazdász (FVM képviselője)

 1. A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és a Nyírábrányi Határrendészeti Kirendeltség tájékoztatója a község közbiztonságával kapcsolatban  végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Kozma János alezredes,  Szentesi Bálint százados.

Elkészítésért felelős:Dr. Kozma János alezredes,  Szentesi Bálint százados

 1. A Fülöpi Közhasznú Nonprofit KFT beszámolója és könyvvizsgálói jelentése a 2010. évi tevékenységről és a 2011. évi tervekről

Előterjesztő: Czigle György ügyvezető

Elkészítésért felelős: Czigle György ügyvezető

 

MÁJUS-JÚNIUS-JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS HÓNAPBAN KÉPVISELŐ-TESTÜLET SOROS ÜLÉST NEM TERVEZ.

 

2011.  szeptember  9.

 1. Tájékoztató az Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2010-2011.

tanévben végzett  munkájáról, a 2011- 2012. tanévre meghatározott főbb feladatokról

Előterjesztő: Intézményvezető

Elkészítésért felelős: Intézményvezető

 1. Tájékoztató az önkormányzat  2011. költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Kis Lászlóné költségvetési főelőadó

 1. Tájékoztató a 2011.  építésügyi  hatósági tevékenység

Előterjesztő: Meggyesy Imre építésügyi előadó

Elkészítésért felelős: Meggyesi Imre építésügyi előadó

 

2011. november  11.

 1. A 2011. I-III negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Kis Lászlóné költségvetési főelőadó

 1. A 2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző és Kis Lászlóné Költségvetési

előadó

 1. Az önkormányzati lakások és helyiségek 2011. évi  bérleti díjak megállapítása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Furó Tibor  műszaki-igazgatási főmunkatárs

 

2011. december  9.

 1. A 2012. évi munkaterv megtárgyalása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 1. A 2012. évi költségvetés átmeneti szabályairól szóló rendelettervezet megtárgyalása.

Előterjesztő Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Kis Lászlóné költségvetési főelőadó

 1. A hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz.   rendelet  módosítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 1. A közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 21/2006. (XII.18.)Kt. sz .rendelet  módosítása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

 1. Testületi ülések előkészítése és végrehajtásuk szervezési kérdései:

 

Az írásos előterjesztéseket és döntéstervezeteket úgy kell megküldeni 5 nappal a Képviselő-testület tagjai megkapják.

A napirendi pontok elkészítéséért felelős - Polgármesteri Hivatalon kívüli szervek, intézmények, szervezetek – személyei  előterjesztéseiket a képviselő-testületi tervezett időpontját megelőző 7 nappal megküldik a jegyző részére. A jegyző felelős az előterjesztések sokszorosításáért, képviselő-testület tagjaihoz történő megküldéséért.

A Polgármesteri Hivatal által elkészítendő előterjesztéseket a felelős személyek a képviselő-testület ülésének időpontját megelőző 9. napig kötelesek a jegyző részére átadni törvényességi ellenőrzés céljából.

A végrehajtásért felelősök részére a döntés jegyzőkönyvi kivonatát legkésőbb 15 napon belül – illetve a döntésben megjelölt időben – kézbesíteni kell.

 

Fülöp, 2010. december 13.

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                    /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                                                  jegyző

 

Munkatervet kapják:

 1. Polgármester
 2. Képviselők
 3. Alpolgármester
 4. Jegyző
 5. Intézményvezető
 6. Napirendi pontok előterjesztői és elkészítésért felelősök
 7. Civil szervezetek vezetői
 8. Irattár

 

Záradék: A munkatervet a Képviselő-testület a 372/2010. (XII.17.) KT. sz. határozatával elfogadta.

 

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

8., Az óvodai nyitva tartás meghatározása

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Hutóczki Péter polgármester az előterjesztés felolvasta, a Képviselő-testületnek kérdése nincs.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

373/2010. (XII.17.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

az Általános Iskola és Óvoda óvodai egységének

2010. decemberi zárva tartását az alábbiakban

határozza meg:

Óvodai nevelésben:

2010. december 22, 23 és 27-28-29-30-31- napján

7 munkanapra zárva

Konyhai üzemelésben:

2010. december 27-28-29-30-31. napján 5 munkanapra

zárva

 

Határidő: 2010. december 20.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Éliás Csabáné intézményvezető

 

 

9., Anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló rendelet elfogadása

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

(előterjesztés csatolva)

 

Hutóczki Péter polgármester elmondja, hogy az előterjesztés most került kiosztásra,  felkéri Kissné Terdik Erzsébet jegyzőt ismertesse a rendeletet.

 

Kissné Terdik Erzsébet: elmondja, hogy új törvény került elfogadásra az anyakönyvi eljárásról, ami 2011. január 1.-jén lép hatályba, amely a helyi önkormányzatoknak rendeletalkotási kötelezettséget ír elő, az előterjesztésben foglaltak szerint.

Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, elmondja továbbá, hogy a törvény kötelezővé teszi a rendelet alkotást. Igyekezett, a rendeletet úgy összeállítani, hogy a törvényi előírásnak megfeleljen, illetve a Fülöpi lakosú házasulóknak kedvezményt adhassunk.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: az összeg kötelező törvény által előírt, vagy ki kalkulálta ki?

 

Kissné Terdik Erzsébet: Díjat megállapítani kötelező, az összeget hasonló nagyságú települések szabályozását figyelembe véve terveztem.

 

Mikáczó László: Ha egy fülöpi házasuló pár külső helyszínre akarna menni, akkor fizetnie kell?

 

Kissné Terdik Erzsébet: Amennyiben fülöpi, 100 % kedvezményt kap, de csak Fülöp településen. Ha nem fülöpi egyik fél sem, akkor fizetni kell.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: állandó lakhellyel kell rendelkeznie, vagy tartózkodási hely elegendő?

 

Kissné Terdik Erzsébet: A rendelettervezetben lakóhely szerepel, amely módosítható lakó vagy tartózkodási helyre.

 

Furó Tiborné: anyakönyvvezető csak köztisztviselő lehet?

 

Kissné Terdik Erzsébet: igen, és anyakönyvvezetői szakvizsgával kell, hogy rendelkezzen.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: nem javasolja a díjazást, ha az anyakönyvezető önkormányzatnál dolgozik, ez a munkája.

 

Kissné Terdik Erzsébet: a díjat meg kell állapítani a Képviselő-testület nem mérlegelhet. Választási lehetőséget kell biztosítani az anyakönyvvezetőnek, az anyakönyvi törvény szerinti díjazás vagy Ktv. szerinti szabadidő biztosítása között.

 

Hutóczki Péter: törvénytelen az, ha a Képviselő-testület úgy állapítja meg a rendelet, hogy ha szabadidőt biztosít és nem ad anyagi választható lehetőséget

Megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy csökkentsük az alap 6000 Ft.-ot.

2 db javaslat érkezik.

 

Bugyáné: 3000.- Ft.-ot javasol.

 

Furó Tiborné: 2000.- Ft., inkább szabadnapot kapjon, vagy azt válassza.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: javasolja, hogy legyen benne a rendeletben, hogy állandó vagy  tartózkodási hellyel rendelkező fülöpi lakos legyen.

 

Hutóczki Péter: módosító javaslatok szavazását kéri: állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező fülöpi lakos legyen, aki 100 % kedvezményben részesül, aki ezzel egyetért az kézfeltartással jelezze

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta.

 

Hutóczki Péter kérdezi a következő módosítást a Képviselő-testülettől: az anyakönyvezető a munkaidőn kívüli munkájáért alkalmanként 3000.-Ft. díj illesse meg, kérem aki egyetért ezzel kézfeltartással jelezze.

- 4 igen szavazat

- 2 nem

- 1 tartózkodás

 

A Képviselő testület az anyakönyvezető munkaidőn kívüli 3000 Ft. díjazását elfogadta.

 

A Képviselő-testület a módosítások alapján egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta.

 

FÜLÖP  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2010.(XII.17.) KT.  számú rendelete

az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

 

Fülöp Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16.§. (1) bekezdésében  és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§. a.) b.) pontjában  kapott felhatalmazás alapján, a 19.§. (1)-(2) feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja

I.  A rendelet hatálya


1.§.

 

A rendelet hatálya Fülöp Község Önkormányzatának közigazgatási területén történő házasságkötési eljárás és egyéb családi események társadalmi ünneplése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybevevőkre terjed ki.

 

II.                Házasságkötés lebonyolítása és szolgáltatási díjai

2.§.

Alapszolgáltatás

 

(1)   Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a házasságkötésen és egyéb családi események megrendezésével kapcsolatos szolgáltatásokat Fülöp Község anyakönyvvezetője (továbbiakban: anyakönyvvezető) útján térítési díj ellenében vagy térítésmentesen biztosítja.

(2)   Fülöp Község közigazgatási területén a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében munkaidőben díjmentesek az alábbi alapszolgáltatások:

- ünnepség céljára megfelelően berendezett helyiség,

- ünnepi beszéd, emléklap

- gépi zene

 

3.§.

Hivatalos helyiségen kívüli házasságkötés

 

(1)       A Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségén kívül, valamint a munkaidőn kívül történő családi események megrendezését az anyakönyvvezető térítési díj ellenében vállalhatja.

(2)       Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségen kívül történő közreműködését a község Jegyzőjétől írásban, a kérelem indokolásával, az általános tételű államigazgatási eljárási illeték egyidejű lerovásával kell kérni.

(3)       A hivatalos helyiségen kívüli családi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető meggyőződött, hogy arra méltó, ünnepélyes helyszínen és körülmények között történik, valamint az anyakönyv védelme biztosított.

 

4.§.

A házasságkötés szolgáltatási díjai

 

(1)  Az alapszolgáltatás díjmentes.

(2)   A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 15.000.-Ft + áfa mértékű díjat kell fizetni.

(3)   A házasság Polgármesteri Hivatalban, munkaidőn kívül történő kötése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 10.000.-Ft + áfa mértékű díjat kell fizetni.

(4)   Amennyiben a házasságkötés, illetve a családi esemény legalább egyik tagja fülöpi

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, úgy a szolgáltatást igénybevevők

100% kedvezményben részesülnek

(5)   A szolgáltatási díjat legkésőbb a családi eseményt megelőző 5 munkanappal az önkormányzat költségvetési számlájára kell megfizetni.

 

5.§.

A házasságkötés és családi esemény lebonyolításáért járó díjazás

 

(1)       A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben résztvevő anyakönyvvezetőt bruttó 3000.-Ft díjazás illeti meg – választásuk szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározott szabadidő helyett.

(2)       A választott ellentételezési formáról az anyakönyvvezetőnek  tárgyév január 5-ig nyilatkoznia kell.

 

III. Záró rendelkezés

6.§.

 

E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

 

 

Hutóczki Péter                                                                            Kissné Terdik Erzsébet

polgármester                                                                                    jegyző

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2010. december 17.

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

 

10., Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Előadó: Éliás Csabáné Általános Iskolai igazgató

(előterjesztés csatolva)

 

Hutóczki Péter felkéri Éliás Csabáné intézményvezetőt, hogy az előterjesztést kiegészíti e valamivel.

 

Éliás Csabáné: röviden ismerteti az előterjesztést

 

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, a  Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal egyetért az előterjesztéssel.

 

Különfélék, egyéb kérdések:

Mikáczó László a vasárnapi karácsonyi műsorral kapcsolatban kérdezi, hogy a busz megy e  Vámospércsre a fellépőkért és a fellépőket megvendégeljük-e?

 

Hutóczki Péter elmondja, meg van szervezve minden, megy a busz, a fellépőket pogácsával, teával megvendégeljük.

 

Éliás Csabáné a Képviselő-testületet meghívja hétfőn 11 órakor tartandó Általános Iskolai tartandó Karácsonyi Ünnepségre.

 

Hutóczki Péter tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az orvosi rendelő, mint munkaterület átadásra került, de március végéig valószínűleg nem kezdi meg a munkálatokat.

 

Tájékoztatásul még elmondja, hogy a Fülöpi Hírek helyi újság a mai napon kihordásra került.

 

A Ford Tranzit gépkocsival kapcsoltban tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Bogáti László, a Bogáti Nyomda részére 1 400 000 Ft. + ÁFA-ért megvásárolja a gépkocsit.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: javasolja, hogy hozzunk határozatot a Tranzit eladásával kapcsolatban.

 

Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

374/2010. (XII.17.) KT. sz. határozat

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

a független kereskedő által kiadott szakvélemény szerint

értékesítse a Ford Tranzitot és vásárolja meg a 2 személyes

ebédszállításra alkalmas személygépkocsit.

 

 

Több kérdés és észrevétel nem volt, a Képviselő-testület a nyílt ülését 10 óra 56 perckor befejezi, további munkáját szünet után zárt ülésen folytatja.

 

Kmf.

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                /:Kissné Terdik Erzsébet:/

Polgármester                                                                                      Jegyző

 

 

/:Mikáczó László Ferenc:/                                                            /:Sándor László:/

Jkv. hitelesítő                                                                            Jkv. hitelesítő

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél